Ekstrautlysning Kompetansepluss arbeid 2017

Pengene skal gå til kurs i digitale ferdigheter for voksne, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk. Søknadsfristen var 15. august.

Mann med gul hjelm

Disse kan søke om penger fra Kompetansepluss arbeid

 • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger

Hva er nytt eller viktig å merke seg i ekstrautlysningen:

 • Det kan bare søkes til kurs i digitale ferdigheter.
 • Det er mulig å søke 30-timerskurs og 50-timerskurs.
 • Samarbeidsavtale må signeres av alle deltakende virksomheter og tilbydere i opplæringstiltaket. Det er laget en ny mal som kan brukes til dette.
 • Det skal rapporteres om måloppnåelse fra tilbyder og etterspørrer.

Tips: les nøye gjennom søknadsskjemaet og veiledningstekstene før du begynner å skrive søknaden!

Ufullstendige søknader, søknader som mangler vedlegg eller søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Krav til søknad Kompetansepluss arbeid

Samarbeid

Opplæringstiltakene må være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og en eller flere virksomheter som har et opplæringsbehov. Partene i samarbeidet skal spesifiseres i søknaden.

Organisasjoner i arbeidslivet og næringsforeninger må søke i samarbeid med en opplæringstilbyder og private eller offentlig virksomheter, som også må spesifiseres.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Avtale mellom alle samarbeidspartene i opplæringstiltaket skal legges ved søknaden, se forslag til samarbeidsavtale (Word). Ansvarsforholdet skal angis i søknadsskjemaet. Avtalen må underskrives av en representant for ledelsen i hver av virksomhetene.

Avtale som ikke er signert av alle parter, godtas ikke og søknad uten samarbeidsavtale er ikke kvalifisert for å få tilskudd.

Andre krav

 • Opplæringstilbyderne skal være virksomheter/organisasjoner som har opplæring som formål.
 • Virksomheten må bidra med egenandel. Virksomhetens egeninnsats og arbeidstimer ansatte bruker på opplæringen, kursrom og servering kan utgjøre egenandelen.
 • Opplæringstiltaket skal være forankret på arbeidsplassen. Representant fra ledelsen og representant fra arbeidstaker skal oppgis i søknaden.

Kursopplegg

Søknaden gjelder bare kurs i grunnleggende digitale ferdigheter. Søker kan velge en av følgende moduler for hvert kurs:

Antall timer 30 50

 

Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter må organiseres med fysiske samlinger.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver.

Opplæringen skal skje med utgangspunkt i Læringsmål i digitale ferdigheter. Læringsmålene skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen, skal beskrives i søknaden. Det forventes at man beskriver valg av tema, nivå på opplæringen og hvordan kursene organiseres og er tilrettelagt ut fra deltakernes og virksomhetenes behov og mål for opplæringen.

Det gis ikke støtte til opplæring i bedriftsinterne datasystemer og -utstyr.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring
 • opplæring i bedriftsinterne systemer

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Det skal også rapporteres om måloppnåelse fra tilbyder og etterspørrer.

Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Kompetanse Norge.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader i henhold til «Vekting av prioriteringskriterier».

Sentrale prioriteringer i ekstrautlysningen er:

 • Opplæring i små- og mellomstore virksomheter
 • Kvalitet i opplæringen
 • Deltakerne har grunnskole eller videregående opplæring som høyeste formelle utdanning

Den samlete tildelingen skal sikre bransjemessig spredning og at opplæringen når ut til alle regioner

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen var 15. august.