Tidligere utlysninger Kompetansepluss

Her finner dere utlysningstekstene fra de siste utlysningene for Kompetansepluss.

Kompetansepluss – søk om penger til opplæring i grunnleggende ferdigheter

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsf ...
Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen var 10. desember 2018. Svar på søknadene vil foreligge i løpet av 1. kvartal 2019.

Hva kan du søke om tilskudd til?

I Kompetansepluss kan du søke om tilskudd til opplæring følgende grunnleggende ferdigheter:

 • lesing og skriving
 • regning
 • muntlige ferdigheter
 • digitale ferdigheter
 • grunnleggende norsk eller samisk

For å kunne søke Kompetansepluss-midler må det være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder som skal stå for opplæringen, og enten en bedrift med ansatte som skal få opplæring, eller en frivillig organisasjon som kan rekruttere kursdeltakere gjennom sine aktiviteter. En av virksomhetene som samarbeider må stå som ansvarlig søker

I søknadsskjemaet er det faste moduler med forskjellige antall timer i hvert emne, og disse kan kombineres for å få satt sammen et kurs med de ferdighetene det er behov for.

Samisk satsing

Det er satt av inntil fem millioner kroner i Kompetansepluss arbeid og inntil to millioner kroner i Kompetansepluss frivillighet til samisk satsing i 2019. Satsingen omfatter prosjekter i de samiske språkforvaltningskommunene; Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik, Snåsa og Røros.

Les mer om og søk midler Kompetansepluss arbeid 

Les mer om og søk midler Kompetansepluss frivillighet

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.

Helsearbeider sitter ved siden av en eldre kvinne

10 millioner til prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss

Kompetanse Norge lyser ut inntil 10 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ...
Kompetanse Norge lyser ut inntil 10 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat. Utsatt søknadsfrist til 2. oktober 2018.

Om prøveordningen

Prøveordningen skal gi erfaringer med å

 • kombinere opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter med opplæring som kan forberede til å kunne ta fagbrev som praksiskandidat
 • organisere og gjennomføre den kombinerte opplæringen på ulike måter
 • involvere ulike typer tilbydere
 • igangsette prøveprosjekter innenfor ulike fag og ulike deler av landet

Det stilles ikke krav til lengde på opparbeidet praksis for deltakerne. Det vil imidlertid være en fordel at deltakerne har lang praksis innenfor faget slik at muligheten til å ta fagbrev som praksiskandidat ikke ligger mange år fram i tid.

De som er med i prøveordningen må forplikte seg til å bidra i evalueringen av ordningen. Det kan dreie seg om spørreundersøkelser, intervjuer eller lignende.

For å få erfaring fra så mange forskjellige prosjekter som mulig i prøveordningen, vil det bare bli innvilget inntil to søknader per tilbyder.

Merk at opplæring i prøveordningen ikke er formell fagopplæring.

Vi tar sikte på at tildeling skjer i november, slik at opplæringen kan starte allerede i desember 2018.

Hvem kan søke?

 • private eller offentlige virksomheter som har deltakere med et opplæringsbehov (etterspørrere)
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger/ organisert virksomhetssamarbeid

Tilbyder må ha kompetanse og erfaring med fagopplæring for voksne innenfor det aktuelle fagområdet. I tillegg er det en fordel dersom tilbyder har erfaring med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk som andrespråk.

Både søknadsprosessen og gjennomføringen av prosjektet skal være et samarbeid mellom tilbyder og etterspørrer.

Om opplæringen

De integrerte kursene skal gjennomføres etter moduler som angir antall timer totalt.

Søker kan velge en av følgende moduler for hvert kurs:

Antall timer 100 150 200

Det kan søkes om inntil to kurs i hver søknad.

I søknaden skal det oppgis hvilke grunnleggende ferdigheter og hvilket yrkesfaglig område det skal gis opplæring i.

Det overlates til etterspørrer og tilbyder i samarbeid å utarbeide hvordan opplæringen skal gjennomføres og organiseres. Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen må beskrives i søknaden.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Tilskuddet kan ikke brukes til opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, til opplæring i bedriftsinterne systemer eller til å dekke anskaffelser, som for eksempel teknisk utstyr.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne.

Rapportering

Tilskuddsmottaker må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket.

Interessert i å søke?

Du må sette deg inn i kvalifiseringskriteriene for å vite hva som kreves.

Søknadsfrist og levering av søknad

Søknaden må være komplett med vedlagt signert samarbeidsavtale innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Hvordan søknadene prioriteres, framgår av prioriteringskriteriene

Søknadsfristen gikk ut 2. oktober 2018.

Kvinnelig bussjåfør som sitter i førersetet på bussen

Kompetansepluss – søk om penger til opplæring

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsf ...
Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen var 13. november 2017.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Det er satt av fem millioner kroner i Kompetansepluss arbeid og to millioner kroner i Kompetansepluss frivillighet til samisk satsing i 2018. Satsingen omfatter prosjekter i de samiske språkforvaltningskommunene; Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik og Snåsa.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Du kan søke om tilskudd til opplæring i grunnleggende

 • leseferdigheter
 • skriveferdigheter
 • regneferdigheter
 • muntlige ferdigheter
 • digitale ferdigheter
 • norsk eller samisk

Kursene det søkes tilskudd til settes sammen av faste moduler i søknadsskjemaet. Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Søk penger til opplæring

Søk om penger Kompetansepluss arbeid (fristen gikk ut 13. november)

Søk om penger Kompetansepluss frivillighet (fristen gikk ut 13. november)
Mann med gul hjelm

Ekstrautlysning Kompetansepluss arbeid 2017

Pengene skal gå til kurs i digitale ferdigheter for voksne, primært de med lite formell utdanning. D ...
Pengene skal gå til kurs i digitale ferdigheter for voksne, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk. Søknadsfristen var 15. august.

Disse kan søke om penger fra Kompetansepluss arbeid

 • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger

Hva er nytt eller viktig å merke seg i ekstrautlysningen:

 • Det kan bare søkes til kurs i digitale ferdigheter.
 • Det er mulig å søke 30-timerskurs og 50-timerskurs.
 • Samarbeidsavtale må signeres av alle deltakende virksomheter og tilbydere i opplæringstiltaket. Det er laget en ny mal som kan brukes til dette.
 • Det skal rapporteres om måloppnåelse fra tilbyder og etterspørrer.

Tips: les nøye gjennom søknadsskjemaet og veiledningstekstene før du begynner å skrive søknaden!

Ufullstendige søknader, søknader som mangler vedlegg eller søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Krav til søknad Kompetansepluss arbeid

Samarbeid

Opplæringstiltakene må være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og en eller flere virksomheter som har et opplæringsbehov. Partene i samarbeidet skal spesifiseres i søknaden.

Organisasjoner i arbeidslivet og næringsforeninger må søke i samarbeid med en opplæringstilbyder og private eller offentlig virksomheter, som også må spesifiseres.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Avtale mellom alle samarbeidspartene i opplæringstiltaket skal legges ved søknaden, se forslag til samarbeidsavtale (Word). Ansvarsforholdet skal angis i søknadsskjemaet. Avtalen må underskrives av en representant for ledelsen i hver av virksomhetene.

Avtale som ikke er signert av alle parter, godtas ikke og søknad uten samarbeidsavtale er ikke kvalifisert for å få tilskudd.

Andre krav

 • Opplæringstilbyderne skal være virksomheter/organisasjoner som har opplæring som formål.
 • Virksomheten må bidra med egenandel. Virksomhetens egeninnsats og arbeidstimer ansatte bruker på opplæringen, kursrom og servering kan utgjøre egenandelen.
 • Opplæringstiltaket skal være forankret på arbeidsplassen. Representant fra ledelsen og representant fra arbeidstaker skal oppgis i søknaden.

Kursopplegg

Søknaden gjelder bare kurs i grunnleggende digitale ferdigheter. Søker kan velge en av følgende moduler for hvert kurs:

Antall timer 30 50

 

Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter må organiseres med fysiske samlinger.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver.

Opplæringen skal skje med utgangspunkt i Læringsmål i digitale ferdigheter. Læringsmålene skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen, skal beskrives i søknaden. Det forventes at man beskriver valg av tema, nivå på opplæringen og hvordan kursene organiseres og er tilrettelagt ut fra deltakernes og virksomhetenes behov og mål for opplæringen.

Det gis ikke støtte til opplæring i bedriftsinterne datasystemer og -utstyr.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring
 • opplæring i bedriftsinterne systemer

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Det skal også rapporteres om måloppnåelse fra tilbyder og etterspørrer.

Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Kompetanse Norge.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader i henhold til «Vekting av prioriteringskriterier».

Sentrale prioriteringer i ekstrautlysningen er:

 • Opplæring i små- og mellomstore virksomheter
 • Kvalitet i opplæringen
 • Deltakerne har grunnskole eller videregående opplæring som høyeste formelle utdanning

Den samlete tildelingen skal sikre bransjemessig spredning og at opplæringen når ut til alle regioner

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen var 15. august.

Mann sjekker om planken er høvlet riktig

Kompetansepluss – søk penger til opplæring

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsf ...
Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen var 14. november 2016.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

 • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
 • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.

I denne utlysningen er det en egen samisk satsing til prosjekter fra de samiske språkforvaltningskommunene; Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Røyrvik og Snåsa. Det er satt av fem millioner kroner til Kompetansepluss arbeid og én million kroner til Kompetansepluss frivillighet til denne satsingen.

Alle prosjekter fra forvaltningskommunene vurderes innenfor satsingen, men prosjekter med opplæring på samisk prioriteres. I Kompetansepluss arbeid vil også prosjekter som retter seg mot virksomheter innenfor reindrift, sjøsamisk fiske og duodji prioriteres. Man kan også søke om penger til opplæring i samisk utenfor satsingsfylkene.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Kompetansepluss gir tilskudd til opplæring i grunnleggende

 • leseferdigheter
 • skriveferdigheter
 • regneferdigheter
 • muntlige ferdigheter
 • digitale ferdigheter
 • norsk eller samisk

Kursene det søkes tilskudd til settes sammen av faste moduler i søknadsskjemaet.

Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Søk penger til opplæring

Søk om penger kompetansepluss arbeid (fristen er gått ut)

Søk om penger kompetansepluss frivillighet (fristen er gått ut)