Kvalifiseringskriterier for Kompetansepluss arbeid 2018

Kriteriene er avgjørende for om søknaden er kvalifisert eller ikke.

Kvalifiseringskriterier for Kompetansepluss arbeid 2018 (pdf)

 

Område i retningslinjene Kvalifiseringskriterier for Kompetansepluss arbeid

1.3. Målgruppe

Deltakerne skal være voksne arbeidstakere, primært med lav formell utdanning, som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter. Arbeidstakere skal ha  lønns- og arbeidsforhold hos etterspørrer. Dette omfatter også innleide medarbeidere med kontrakt/ avtale med etterspørrer, som varer lenger enn 6 mnd. Lærlinger omfattes ikke.

Deltakerne skal kunne følge opplæring på norsk eller på samisk når det er opplæringsspråket.

Veiledende gruppestørrelse er 10-12 deltakere per kurs. Nedre deltakergrense er fem planlagte deltakere.

1.2. Generelle   føringer for ordningen og tilhørende momenter fra 3.1. vilkår for å få støtte

Opplæringen skal

 • omfatte minst ett av områdene grunnleggende lese-, skrive- regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norskopplæring/samiskopplæring

 • ta utgangspunkt i læringsmålene for grunnleggende ferdigheter

 • norskopplæring skal ta utgangspunkt i utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere

 • være praksisnær og knyttet til deltakernes arbeidssituasjon

 • være tilpasset den aktuelle bransjen  
                
 • være organisert som  gruppeundervisning. Tid til selvstudium dekkes ikke av tilskuddet.

 • foregå i Norge inklusive Svalbard

Norskopplæring/samiskopplæring kan ikke kombineres med opplæring i grunnleggende lese-, skrive- eller muntlige ferdigheter.

For nettbasert opplæring, herunder også undervisning på skype/video gjelder at opplæringen

 • må være tilpasset deltakernes arbeidssituasjon og knyttet til arbeidspraksis
 • skal skje samtidig for alle deltakerne på det enkelte kurs
 • skal skje med lærer/nettveileder
 • ikke skal være organisert som selvstudium

Opplæringstiltaket skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og én eller flere virksomheter.

Signert samarbeidsavtale mellom alle deltakende virksomheter og tilbydere i opplæringstiltaket skal legges ved søknaden.

1.4. Tilskuddsmottakere og tilhørende momenter fra 3.1. vilkår for å få støtte

Søker/tilskuddsmottaker må være:

a) Privat eller offentlig virksomheter med opplæringsbehov (etterspørrer). Bemanningsbyråer kan bare søke for egne ansatte.  

b) Opplæringstilbyder i samarbeid med virksomheter under a).

c) Organisasjoner i arbeidslivet, i samarbeid med a) og b).

d) Næringsforeninger, bransjeforeninger og lignende i samarbeid med a) og b).

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene. Tilbyder skal i tillegg ha opplæring som formål.

Etterspørrer skal bidra med egenandel i opplæringstiltaket (kan være egne timer, rom, mat eller lignende).

Samisksatsing – øremerkete midler i ordinær tildelingsrunde 2018:

Målgruppe og   opplæringstiltak i samisksatsingen

For å være kvalifisert til samisk satsing skal minst én av virksomhetene (etterspørrerne) være lokalisert innenfor det samiske språkforvaltningsområdet, det vil si kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik og Snåsa.

Opplæringen skal omfatte én eller flere av de grunnleggende ferdighetene eller norsk-/samiskopplæring.

Opplæringen skal foregå på norsk eller samisk.