Prioritering av søknader for Kompetansepluss arbeid 2019

De siste årene har det vært langt flere kvalifiserte søknader til Kompetansepluss enn vi har midler til å innvilge. Kompetanse Norge har derfor utformet en poengskala for å prioritere kvalifiserte søknader. Alle kvalifiserte søknader vil bli tildelt en poengsum mellom 0 og 100 basert på tabellen nedenfor. Tabellen svarer til spørsmål søker vil svare på i søknadsskjema.

Kvalitet

 

Totalt 40 mulige poeng

1.

Søker forplikter seg til å påse at læringsressurser benyttet i opplæring i grunnleggende ferdigheter er spesifikt tilpasset opplæring i grunnleggende ferdigheter, og at læringsressurser benyttet i norskopplæring er spesifikt tilpasset norskopplæring for voksne.* («Eksempler på læringsressurser som kommer innenfor dette er profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben, les og skriv, hverdagsmatte, digidel.no, regnehjelpen. Eksempler på læremidler i norsk for voksne innvandrere finner dere her.»           

Ja, forpliktelsen gjelder for alle kurstimene i søknaden.

 

10/10

Ja, forpliktelsen gjelder for halvparten eller mer

av kurstimene i søknaden.

 

6/10

Ja, forpliktelsen gjelder for under halvparten av kurstimene i søknaden.

 

4/10

Nei, søker forplikter seg ikke til dette.

 

0/10

2.

Søker forplikter seg til å tilrettelegge opplæringen slik at den er knyttet til deltakernes oppgaver på arbeidsplassen.* Det kan skje ved at opplæringen skjer på deltakernes arbeidsplass i forbindelse med deres arbeidssituasjon, eller at opplæringen tar utgangspunkt i materiell fra deltakernes arbeidsplass. Slikt materiell kan være dokumenter relatert til deltakernes stilling og arbeidsoppgaver, HMS-dokumenter og liknende.

Ja, forpliktelsen gjelder for alle kurstimene i søknaden

10/10

 

Ja, forpliktelsen gjelder for halvparten eller mer

av kurstimene i søknaden

 

5/10

Ja, forpliktelsen gjelder for under halvparten av kurstimene i søknaden

(Ut fra retningslinjene til Kompetansepluss arbeid skal opplæringen være praksisnær og tilpasset deltakernes arbeid, dermed tas det utgangspunkt i at deler av kurset uansett oppfyller dette kriteriet.)

0/10

 

 

3.

Søker forplikter seg til å påse at underviser på kursene i grunnleggende ferdigheter har gjennomført videreutdannelse (minimum 30 studiepoeng) for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter, og at underviser som gjennomfører kursene i norsk har tatt videreutdannelse (minimum 30 studiepoeng) for å undervise i norsk som andrespråk.*

Ja, forpliktelsen gjelder for alle kurstimene i søknaden.

10/10

 

Ja, forpliktelsen gjelder for halvparten eller mer

av kurstimene i søknaden.

 

6/10

Ja, forpliktelsen gjelder for under halvparten av kurstimene i søknaden.

 

4/10

Nei, søker forplikter seg ikke til dette.

0/10

4.

Søker forplikter seg til å påse at underviser på kursene har fullført kurs i grunnleggende ferdigheter.*

Ja

5/5

Nei

0/5

5.

Tilbyder i prosjektet er godkjent tilbyder hos Kompetanse Norge ved utgangen av søknadsfrist

Ja

5/5

Nei

0/5

Prioriterte ferdigheter

 

Totalt 20 mulige poeng

6.

Søknaden inneholder kurs i regning

Ja, søknaden vedrører kun opplæring i ferdigheten regning.

 

20/20

Ja, halvparten eller mer av det totale kurstimeantallet i søknaden er opplæring i regning.

 

15/20

Ja, mindre enn halvparten av det totale kurstimetallet i søknaden er opplæring regning.

 

5/20

Nei, søknaden inneholder ikke opplæring i regning

 

0/20

Prioritert målgruppe

 

Totalt 15 mulige poeng

7.

Kursdeltakerne har lav formell utdannelse (ingen høyere bestått utdannelse enn videregående), og/eller de er innvandrere ansatt i lavkompetanseyrker.

(Innvandrere i lavkompetanseyrker er prioritert målgruppe uavhengig av utdannelse.)

Ja, alle deltakerne i søknaden er i prioritert målgruppe.

 

15/15

Ja, halvparten eller mer av deltakerne er i prioritert målgruppe.

 

10/15

Ja, mindre enn halvparten av deltakere er i prioritert målgruppe.

 

5/15

Nei, ingen av deltakerne er i den prioriterte målgruppen.

 

0/15

Prioriterte virksomheter

 

Totalt 20 mulige poeng

8.

Etterspørrer i søknaden er en eller flere små bedrifter.

Ja, alle etterspørrere i søknaden er bedrifter med 10 eller færre ansatte. (Uavhengig av antall etterspørrere.)

20/20

 

Ja, alle etterspørrere i søknaden er bedrifter med 50 eller færre ansatte.

10/20

 

Ja, noen etterspørrere i søknaden har 50 eller færre ansatte, men ikke alle.

5/20

 

Nei, etterspørrer i søknaden er kun bedrifter med mer enn 50 ansatte,

0/20

 

Opplæring i arbeidstiden

 

Totalt 5 mulige poeng

9.

Søker forplikter seg til å påse at undervisningen, helt eller delvis, finner sted i deltakernes arbeidstid.* (Dette vil si at hele kurset eller deler av kurset regnes som arbeidstid for deltakerne og at de mottar lønn for denne tiden.)

 

Ja, hele eller deler av kursene i søknaden vil finne sted i arbeidstiden til deltakere. 

5/5

Nei, søker forplikter seg ikke til dette.

0/0

 

*Om søker forplikter seg her, forplikter de seg også til å kunne dokumentere at de har oppfylt dette kravet, og å kunne vise denne dokumentasjonen på etterspørsel fra Kompetanse Norge både under prosjektperioden og etter, i forbindelse med sluttrapport eller tilsyn i etterkant. Det er søkers ansvar å kunne oppfylle dette kravet. Om søker forplikter seg til noe de i etterkant ikke kan dokumenterer, vil de miste hele eller deler av tilsagnet. Det er derfor viktig at søker kun forplikter seg til det de vil kunne dokumentere. Dokumentasjon kan være opplæringsplan over kursløpet som oppgir konkrete læringsressurser benyttet, vitnemål for undervisers kvalifikasjoner o.l.

Sentrale prioriteringer i den ordinære tildelingsrunden i 2019:

Det gjøres også en samlet vurdering av søknadene ved prioritering. Den samlete tildelingen til de kvalifiserte søknadene skal sikre

  • bransjemessig spredning (med utgangspunkt i SSB's definisjoner)
  • at opplæringen når ut til alle regioner, her definert som landsdeleri
  • at alle ferdighetene blir representert
  • at andelen prosjekter med norskopplæring ikke overstiger 50% av den totale tildelingen

Samisk satsing i ordinær tildelingsrunde 2019:

Satsingen omfatter prosjekter med deltakere fra de samiske språkforvaltningskommunene. Ved eventuell oversøking innenfor samisksatsingen prioriteres kvalifiserte søknader der
• opplæringen skal foregå på samisk
• opplæringen retter seg mot virksomheter innenfor reindrift, sjøsamisk fiske og duodji

Videre prioritering innenfor samisksatsingen følger de generelle prioriteringskriteriene.