Hvordan klage når du har fått avslag på søknaden om midler i Kompetansepluss arbeid og frivillighet

Har dere fått avslag på søknad og vurderer å klage?

Kompetanse Norge mottar hvert år flere søknader om midler enn vi har mulighet til å dele ut. Det betyr at ikke alle som søkte om midler har fått.

Hvorfor får man avslag på søknad om midler?

I søknadsbehandling har vi lagt til grunn følgende kriterier:

 1. Kvalifiseringskriterier
 2. Prioriteringskriterier

Det første vi gjør er kontrollere om søknaden oppfyller følgende kvalifiseringskriterier:

1. Søker/tilskuddsmottaker i Kompetansepluss arbeid må enten være:

 • en etterspørrer av opplæring (opplæringsmottaker), altså en bedrift med ansatte som skal være deltakere i prosjektet. En etterspørrer må søke i samarbeid med en tilbyder.
 • en tilbyder av opplæring. En tilbyder må søke i samarbeid med minst én etterspørrer.
 • en arbeidslivsorganisasjon, næringssammenslutning eller næringsforening. En slik organisasjon må søke i samarbeid med både en tilbyder og minst én etterspørrer

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene. Tilbyder skal i tillegg ha opplæring som formål.

1. Søker/tilskuddsmottaker i Kompetansepluss frivillighet må være:

 • en etterspørrer av opplæringen, altså en frivillig organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret i samarbeid med en opplæringstilbyder
 • frivillige organisasjoner kan også søke midler alene uten samarbeid med en opplæringstilbyder.

2. Samarbeidsavtalen er signert av ledelsen i alle deltakende virksomheter/organisasjoner i opplæringstiltaket. Det betyr at det ikke mangler en eller flere signaturer i samarbeidsavtalen.

3. Deltakerne skal primært være voksne med lav formell utdannelse. I Kompetansepluss arbeid er det i tillegg krav at deltakere er arbeidstakere, det betyr at ingen deltakere er lærlinger, arbeidsledige eller ansatt i vikarbyrå med formål om at de skal leies ut til andre virksomheter.

4. Opplæringen skal omfatte minst en av ferdighetene grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlige og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk.

5. Korrekt kurskombinasjon, det betyr at det ikke er kurs i norsk-/samiskopplæring kombinert med opplæring i grunnleggende lese-, skrive- eller muntlige ferdigheter.

6. Opplæringstiltaket skal være innenfor prosjektperioden satt av Kompetanse Norge.

7. Veiledende gruppestørrelse er 10 til 12 deltakere per kurs. Nedre grense for gruppestørrelse er fem planlagte deltakere per kurs. Et Kompetansepluss-kurs skal gjennomføres med minst fem deltakere.

8. Opplæringen skal foregå i Norge inkl. Svalbard.

Når vi har vurdert punktene 1-8, og hvis kriteriene er oppfylt, vil vi vurdere resten av søknaden og fastsette poeng. Som det står i utlysningen så gir vi prioriteringspoeng på følgende punkter:

 1. Ferdigheter
 2. Tilbyder
 3. Målgruppe
 4. Virksomhet
 5. Kvalitet: metode, innhold og læringsressurser
 6. Opplæringen

Vi rangerer alle søknadene etter poeng, og starter med å tildele tilskudd til de med mest poeng. Tildeling skjer deretter så langt bevilgningen rekker.

Vi er forpliktet til å begrunne hvorfor vi avslår en søknad om tilskudd. Avslaget skyldes enten at kvalifiseringskriteriene ikke er oppfylt, eller at søknaden ikke nådde opp i konkurranse med øvrige søknader.

Avslag knyttet til kvalifiseringskriterier:

Betyr at minimum ett av kvalifiseringskriteriene ikke er oppfylt, og dermed er hele søknaden om tilskudd avslått.

Avslag knyttet til prioriteringskriterier:

Betyr at søknaden fikk for få poeng i konkurranse med øvrige søknader.

Mulighet til å klage:

Dere kan klage på vedtak. Dette gjelder uavhengig av grunnen for avslag skyldes kvalifiseringskriterier eller prioriteringskriterier.

Hva kan det klages på?

En klage må begrunnes med at det enten være formelle feil i vår saksbehandling, eller at det er vesentlig mangler ved vår skjønnsmessige vurdering som ligger til grunn for vedtaket.

Formelle feil i vår saksbehandling:

Forvaltningslovens regler gjelder gjennom hele saksbehandlingen. Vi har ansvar for å opplyse saken så godt som mulig før vi fatter et vedtak. Søker har likevel et selvstendig ansvar for å passe på at søknaden er korrekt utfylt.

Vi har ikke lov til å drive usaklig forskjellsbehandling. I praksis betyr det at vi ikke har mulighet til å ta kontakt med en søker for å få utfyllende opplysninger eller klargjøre andre forhold under søknadsbehandlingen, fordi vi i så fall må vi gjøre det i alle slike tilfeller. Det ville være en uforholdsmessig stor oppgave å ta kontakt med søkere for å innhente tilleggsopplysninger.

Mangler ved vår skjønnsmessige vurdering:

Med mangler ved skjønnsutøvelsen menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

Hvordan klage?

Klagen skal sendes til Kompetanse Norge, postmottak@kompetansenorge.no, senest innen tre uker etter at dere mottok vedtaket. Klagen må være undertegnet av søkeren. Det må fremkomme av klagen hvilken endring som ønskes. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

Hvordan vil klagen behandles?

Dere vil få en bekreftelse på at klagen er mottatt. Vi vil så snart som mulig gjøre en vurdering av om klagen gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen tas til følge, vil vi kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i klagers favør.

Hvis vi ikke tar klagen til følge, vil vi sende dere en begrunnelse for hvorfor klagen ikke ble omgjort. Dersom dere likevel ønsker å opprettholde klagen, vil vi sende den til Kunnskapsdepartementet, sammen med en redegjørelse om sakens bakgrunn, klagers anførsler og vår innstilling. Klager får en kopi av oversendelsen.

Er det noe du trenger hjelp til? Ta kontakt!

Telefon: 23 38 13 00
E-post: kompetansepluss@kompetansenorge.no