Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Kompetanse Norge og Utdanningsdirektoratet samarbeider om å utvikle offentlige, kvalitetssikrede og gratis digitale karriereveiledningstjenester på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Tjenesten innebærer eVeiledning med chat, telefon og e-post, og et nettsted med informasjon og selvhjelpsverktøy med utgangspunkt i utdanning.no.

Organisering

Her får du vite mer om hvordan prosjektet Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste er organisert fra og med høsten 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

Organisasjonskart over prosjektet

Last ned organisasjonskartet (pdf)

Hvem jobber med prosjektet?

Prosjektleder

Ingrid Kulseng-Varmedal fra Kompetanse Norge leder hovedprosjektet. 

Delprosjektene

Delprosjektene er bemannet med personer fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge. Det vil være aktuelt å hente inn ressurspersoner utenfor prosjektorganisasjonen.

Delprosjektene henger tett sammen og flere av prosjektmedarbeiderne bidrar i flere delprosjekter:

Videreutvikle utdanning.no til et felles nasjonalt nettsted

Et nettsted med informasjon og selvhjelpsverktøy for hele befolkningen, og alle som trenger informasjon og veiledning om utdannings- og karrierevalg.

Ledes av Therese Henriksen (Utdanningsdirektoratet).

Prosjektmedarbeidere er Sølvi Killie (Kompetanse Norge) og Mari Thorbjørnsrud (Kompetanse Norge), og Pia Tøhaug (Utdanningsdirektoratet).

Etablere teknisk løsning for en nasjonal e-veiledningstjeneste

Ledes av Marte Gilstad (Utdanningsdirektoratet).

Prosjektmedarbeider er Mari Thorbjørnsrud (Kompetanse Norge).

Etablere driftsorganisering for den nasjonale e-veiledningstjenesten

Ledes av Kristin Jensen (Kompetanse Norge).

Prosjektmedarbeider er Anita Lervik (Kompetanse Norge).

Kompetanseheving av e-veiledere og faglig forankring og kvalitetssikring av tjenesten

Ledes av Ann-Katrine Johnsen (Kompetanse Norge).

Prosjektmedarbeider er Maria Jæger (Utdanningsdirektoratet).

Videre organisering, fra 2019 – bredere involvering

Prosjektet er høsten 2018/våren 2019 i startfasen, og involvering av ressurs- og referansepersoner er ennå ikke påbegynt. Når arbeidet er godt i gang vil vi  kontakte ressurs- og referansepersoner. Det er på sikt naturlig å involvere minst to typer bidragsytere: deltakere til ressurspool og referansegrupper. 

 • Tjenesteutvikling med brukeren i fokus
  Prosjektet vil knytte til seg personer som kan være med på å teste løsninger, både som ansatte i tjenesten og brukere av nettsted eller e-veiledningstjeneste.

 • Ressurspool
  Personer som deltar i ressurspoolen bidrar i perioder, eller i en avgrenset periode. Ressurspoolen består av både spiss- og breddekompetanse.

 • Referansegrupper
  Referansegrupper eller -personer vil inviteres til involvering og innspill i løpet av prosjektperioden.

Bakgrunn

Befolkningen lever i økende grad i en digital virkelighet, hvor stadig flere aktiviteter foregår helt eller delvis på internett. Prinsippet digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett. Utviklingen av en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste skal gjøre karriereveiledning tilgjengelig for alle deler av befolkningen.

Forskning viser at karriereveiledning virker best når den består av flere tjenester som kan virke sammen (kilde: Get yourself connected).

Statsbudsjettet 2018

Skjermdump av forsiden av statsbudsjettet

Det ble i Statsbudsjettet for 2018 bevilget 25 millioner kroner til en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste:

Eit heilskapleg system for karriererettleiing er viktig for å bidra til omstilling, for å unngå feilval og fråfall, og for å nytta ressursane i samfunnet betre. Regjeringa vil i 2018 følge opp arbeidet med livslang karriererettleiing med 25 mill. kroner over kap. 258 post 21, mellom anna ved at Kompetanse Noreg utviklar ei digital karriererettleiingsteneste samlokalisert med miljøet rundt utdanning.no. Tenesta skal gi betre tilgang på informasjon, men òg digital rettleiing for brukarar og rådgivarar, gjennom bruk av ressursane i dei etablerte karrieresentera rundt i fylka.

Det slås fast at Kompetanse Norge har et nasjonalt systemansvar for karriereveiledning. Og det forutsettes i tildelingsbrevet til Kompetanse Norge for 2018 at arbeidet med digital karriereveiledning tar utgangspunkt i følgende elementer:

 1. En utvikling av digital karriereveiledning med en chattetjeneste. Denne skal i hovedsak bygge på de kompetansemiljøene innen karriereveiledning som allerede eksisterer ved regionale karrieresentre, og være tilgjengelig for alle.
 2. Den tekniske løsningen for chattetjenesten vil være statlig og driftes i tilknytning til den teknologiske kompetansen som allerede finnes i Utdanningsdirektoratets nettportal utdanning.no. Kompetanse Norge vil ha et overordnet koordineringsansvar for utviklingen i tråd med det statlige systemansvaret Kompetanse Norge har for karriereveiledningstjenestene i Norge.
 3. En oppbygging av en nettside med utgangspunkt i utdanning.no, som felles nettsted for alle som trenger informasjon om utdanninger og yrker.

I Utdanningsdirektoratets tildelingsbrev for 2018 står det at «Direktoratet skal videreutvikle samarbeidet med Kompetanse Norge om styrking av karriereveiledningsfeltet.»

Skills Strategy Action Report Norway

Skjermdump av forsiden til Skills Strategy report

OECD peker i rapporten Skills Strategy Action Report Norway på at tilgang til karriereveiledning er for dårlig, og i stor grad er knyttet til om en person har tilhørighet til en offentlig institusjon som skole, høyere utdanning eller Nav. I tillegg til har befolkningen begrenset tilgang til karriereveiledning ved de fylkesvise karrieresentrene. En av flere anbefalinger OECD kommer med til myndighetene for å bedre denne situasjonen er at befolkningen bør få bedre tilgang til personlig og nettbasert karriereveiledning.

Establish a high-quality lifelong career guidance system to provide youth and adults with personalised advice on labour market opportunities and education and training options. (...) Consider establishing a central national online platform for career guidance and information.

NOU: 2016:7, Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Skjermdump av forsiden til NOU

En av karriereveiledningsutvalgets hovedanbefalinger i NOU: 2016:7, Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn omhandler digital karriereveiledning:

For å styrke befolkningens tilgang til nøytral og kvalitetssikret informasjon og øke tilgangen til profesjonell karriereveiledning, mener utvalget at det bør etableres et karriereveiledningstilbud på nett bestående av et nettsted med informasjon og selvhjelpsressurser og en e-veiledningstjeneste. Tilbudet vil totalt sett bety en betydelig økning i tilgjengeligheten av karriereveiledning for hele befolkningen.

Det understrekes at dette vil være viktige virkemidler for å nå utdannings- og kompetansepolitiske mål som å sikre at befolkningen kan ta informerte og reflekterte valg, redusere frafall, hindre og redusere utenforskap, sikre mer fleksible overganger, bidra til bedre samsvar mellom samfunnets kompetansebehov og befolkningens utdannings- og karrierevalg. Nettstedet og eVeiledningstjenesten vil gi befolkningen enkel tilgang til kvalitetssikret informasjon, relevant selvhjelp og offentlig, gratis og kvalitetssikret eVeiledning slik at de kan håndtere ulike overgangsfaser i utdanning og arbeidsliv. Tilbudet er en del av et nasjonalt, helhetlig karriereveiledningstilbud som skal fremme tilknytning til arbeids- og samfunnsliv.