Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Kompetanse Norge utvikler en tjeneste som skal gi alle som trenger det tilgang til offentlig, kvalitetssikret og gratis karriereveiledning på nett. Tjenesten utvikles på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og lanseres høsten 2020.

Dette vil gi mulighet for å motta veiledning på chat og telefon, og et nettsted med informasjon og selvhjelpsverktøy.

Tjenesten skal supplere tilbudene som finnes fra før og gi flere tilgang til karriereveiledning uavhengig av alder, bosted, arbeids- og utdanningssituasjon.

Arbeid som pågår

Vi har sammen med et tjenestedesignbyrå gjennomført workshoper og intervjuer med blant annet skoleelever, studenter, arbeidssøkende, karriereveiledere, karrieresenterledere og representanter for partene i arbeidslivet og andre fagmiljøer. Tjenestedesign setter brukeren i sentrum når vi utvikler tjenesten. Innsikten herfra er tatt med inn i kunnskapsgrunnlaget.

Vi har også innhentet erfaringer fra flere kilder, blant annet:

Prosjektet har grenseflater mot blant annet prosjektet Kvalitet i karriereveiledning og utredning av en ny plattform for etter- og videreutdanning. Vi involverer disse prosjektene der det er naturlig. 

pil med tidslinje

Det er fire viktige områder som skal ivaretas i prosjektet:

  • Videreutvikle utdanning.no til et felles nasjonalt nettsted
  • Etablere en teknisk løsning for chat og telefon
  • Etablere driftsorganisering for den nasjonale veiledningstjenesten på chat og telefon
  • Kompetanseheving av veiledere knyttet til tjenesten og faglig forankring og kvalitetssikring av tjenesten

Bakgrunn

Befolkningen lever i økende grad i en digital virkelighet, hvor stadig flere aktiviteter foregår helt eller delvis på internett. En nasjonal digital karriereveiledningstjeneste skal gjøre karriereveiledning tilgjengelig for alle deler av befolkningen.

Forskning viser at karriereveiledning virker best når den består av flere tjenester som kan virke sammen. 

Det ble i Statsbudsjettet for 2018 bevilget 25 millioner kroner til en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste:

Eit heilskapleg system for karriererettleiing er viktig for å bidra til omstilling, for å unngå feilval og fråfall, og for å nytta ressursane i samfunnet betre. Regjeringa vil i 2018 følge opp arbeidet med livslang karriererettleiing med 25 mill. kroner over kap. 258 post 21, mellom anna ved at Kompetanse Noreg utviklar ei digital karriererettleiingsteneste samlokalisert med miljøet rundt utdanning.no. Tenesta skal gi betre tilgang på informasjon, men òg digital rettleiing for brukarar og rådgivarar, gjennom bruk av ressursane i dei etablerte karrieresentera rundt i fylka.

Det slås fast at Kompetanse Norge har et nasjonalt systemansvar for karriereveiledning. Og det forutsettes i tildelingsbrevet til Kompetanse Norge for 2018 at arbeidet med digital karriereveiledning tar utgangspunkt i følgende elementer:

  1. En utvikling av digital karriereveiledning med en chattetjeneste. Denne skal i hovedsak bygge på de kompetansemiljøene innen karriereveiledning som allerede eksisterer ved regionale karrieresentre, og være tilgjengelig for alle.
  2. Den tekniske løsningen for chattetjenesten vil være statlig og driftes i tilknytning til den teknologiske kompetansen som allerede finnes i Utdanningsdirektoratets nettportal utdanning.no. Kompetanse Norge vil ha et overordnet koordineringsansvar for utviklingen i tråd med det statlige systemansvaret Kompetanse Norge har for karriereveiledningstjenestene i Norge.
  3. En oppbygging av en nettside med utgangspunkt i utdanning.no, som felles nettsted for alle som trenger informasjon om utdanninger og yrker.

I Utdanningsdirektoratets tildelingsbrev for 2018 står det at «Direktoratet skal videreutvikle samarbeidet med Kompetanse Norge om styrking av karriereveiledningsfeltet.»

OECD peker i rapporten Skills Strategy Action Report Norway på at tilgang til karriereveiledning er for dårlig, og i stor grad er knyttet til om en person har tilhørighet til en offentlig institusjon som skole, høyere utdanning eller Nav. I tillegg til har befolkningen begrenset tilgang til karriereveiledning ved de fylkesvise karrieresentrene. En av flere anbefalinger OECD kommer med til myndighetene for å bedre denne situasjonen er at befolkningen bør få bedre tilgang til personlig og nettbasert karriereveiledning.

Establish a high-quality lifelong career guidance system to provide youth and adults with personalised advice on labour market opportunities and education and training options. (...) Consider establishing a central national online platform for career guidance and information.

En av karriereveiledningsutvalgets hovedanbefalinger i NOU: 2016:7, Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn omhandler digital karriereveiledning:

For å styrke befolkningens tilgang til nøytral og kvalitetssikret informasjon og øke tilgangen til profesjonell karriereveiledning, mener utvalget at det bør etableres et karriereveiledningstilbud på nett bestående av et nettsted med informasjon og selvhjelpsressurser og en e-veiledningstjeneste. Tilbudet vil totalt sett bety en betydelig økning i tilgjengeligheten av karriereveiledning for hele befolkningen.

Det understrekes at dette vil være viktige virkemidler for å nå utdannings- og kompetansepolitiske mål som å sikre at befolkningen kan ta informerte og reflekterte valg, redusere frafall, hindre og redusere utenforskap, sikre mer fleksible overganger, bidra til bedre samsvar mellom samfunnets kompetansebehov og befolkningens utdannings- og karrierevalg. Nettstedet og eVeiledningstjenesten vil gi befolkningen enkel tilgang til kvalitetssikret informasjon, relevant selvhjelp og offentlig, gratis og kvalitetssikret eVeiledning slik at de kan håndtere ulike overgangsfaser i utdanning og arbeidsliv. Tilbudet er en del av et nasjonalt, helhetlig karriereveiledningstilbud som skal fremme tilknytning til arbeids- og samfunnsliv.