Les fagrapporten og gi innspill til kvalitetsrammeverket!

Nå er de faglige forslagene til tre deler av det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning ferdig. Vi vil gjerne ha dine innspill.

Illustrasjon av rapporten

Forslagene er beskrevet i rapporten Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Faglig forslag til områdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder.

Vi håper mange vil benytte seg av denne muligheten til å si sin mening, om enten hele eller deler av forslaget. Innspillene vil bli bearbeidet og brukt i den videre utviklingen av kvalitetsrammeverket.

De enkelte forslagene er presentert i boksene under. For å gi innspill, bør du sette deg inn forslaget ved å lese de aktuelle sidene i rapporten (pdf), se filmer eller PowerPoint-presentasjoner som du finner under hvert tema. Innspillene gir du ved å svare på innspillundersøkelsen tilknyttet hvert tema. Det er til sammen tre innspillundersøkelser, en for hvert tema. Du kan selvsagt være anonym når du gir dine innspill.

Dersom du ikke ønsker å svare på innspillundersøkelsene, men allikevel vil gi tilbakemelding på noe i tilknytning til de faglige forslagene, kan du bruke innspillboksen som du finner på forsiden.

Du kan lese om bakgrunn og få mer informasjon om prosessen i arbeidsgruppene ved å lese om temaene etikk, kompetansestander og karrierekompetanse på prosjektnettsiden.

Det vil være mulig å gi innspill via denne siden frem til 16. mai 2019.

Har du spørsmål knyttet til det å gi innspill, kontakt oss gjerne: line.wiktoria.engh@kompetansenorge.no

NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn anbefaler at det blir utviklet et nasjonalt, tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Som en oppfølging av NOU-en ga Kunnskapsdepartementet Kompetanse Norge i 2016 i oppdrag å utvikle et slikt rammeverk. Et tverrsektorielt kvalitetsrammeverk blir sett på som et viktig sammenbindende grep i et helhetlig system for livslang karriereveiledning.

Det overordnede målet er at kvalitetsrammeverket skal bidra til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer i Norge. Kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledningen er avgjørende for at tjenestene skal gi det ønskede utbyttet, både for individ og samfunn. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Det faglige forslaget er utarbeidet av tre arbeidsgrupper. Arbeidet har vært ledet av Kompetanse Norge, med støtte fra en fagekspert i hver gruppe. Arbeidet har videre vært koordinert av en faglig koordinator.

Det har vært avholdt fire felles todagersmøter i de tre arbeidsgruppene. Gruppene har bestått av til sammen 24 personer, fra flere sektorer og forvaltningsnivåer, og både fra systemnivået, praksisfeltet og akademia. Det ble utarbeidet mandater for hvert av delprosjektene. Mandatene gav de ulike arbeidsgruppene i oppgave å utrede og komme med forslag til innhold i de ulike leveransene.

Fagrapporten en skrevet i fellesskap av fagekspertene og Kompetanse Norge