Kvalitetsrammeverket i praksis – Metode og ressurshefte for nyankomne flyktninger

Flyktninger ved integreringsmottaket i Larvik har deltatt i karriereveiledning, språktrening, vært på bedrifts- og høgskolebesøk, og arbeidstrening i det tverrfaglige undervisningsopplegget «Yrkespakken». Yrkespakken er et samarbeid mellom Nav Larvik, Karrieresenteret i Vestfold og en rekke andre aktører. Overførbare erfaringer og øvelser er samlet i et ressurshefte med oppgavehefte.

Ressursheftet og oppgavesamlingen i Yrkespakken beskriver resultater, metoder, verktøy, tilnærming og organiseringen av aktivitetene som er skreddersydd for nyankomne flyktninger. Yrkespakken er et integrert samarbeid mellom Karrieresenteret, Nav, lokale bedrifter, frivilligheten, Skatteetaten og Norskskolen. Målet er at nyankomne flyktninger skal kunne ta informerte utdannings- og yrkesvalg.

Kvalitetsrammeverket en inspirasjon

I arbeidet med «Yrkespakken» er kvalitetsrammeverket for karriereveiledning lagt til grunn for metodikk og organisering av aktivitetene. Alt som er utviklet av veiledning, undervisning og aktiviteter tar utgangspunkt i at teori og praksis henger sammen, for at deltakerne skal få mest mulig læringsutbytte. Kvalitetsrammeverket og særlig delen om karrierekompetanse har vært viktig for å strukturere arbeidet og artikulere praktisk/taus kunnskap. Nyttige og verdifulle erfaringer fra praksisfeltet er her satt i system og oversatt til en konkret og overførbar arbeidsmetodikk.

Ressurs- og oppgaveheftet inneholder beskrivelser, evalueringer, oppgaver og refleksjonsnotater fra samarbeidspartnere.

-Mottagelsen har vært veldig god, forteller Faten Lubani som har vært en stor pådriver for utvikling av Yrkespakken ved Larvik integreringsmottak. Ved siden av å jobbe med Yrkespakken og veiledning av nyankomne flyktninger i Nav, har Faten Lubani deltatt i en av Kompetanse Norges arbeidsgrupper om karrierekompetanse og kjenner derfor kvalitetsrammeverket spesielt godt.

-Ressursheftet oppleves som nyttig og inspirerende for veiledere, lærere og andre som jobber med nyankomne flyktninger. Flere har også gitt tilbakemelding på at metodikken og innholdet i Yrkespakken har stor overføringsverdi til andre målgrupper som for eksempel ungdom og andre som trenger karriereveiledning, fortsetter hun.

 Yrkespakkens prosjektgruppe har evalueringsmøte. Fra venstre og rundt bordet: Flyktning (som ikke fikk opphold), flyktning (som fikk opphold), Ingvild Sønju (NAV Larvik), Øystein Løberg (NAV Larvik), prosjektleder Faten Lubani (NAV Larvik), Lise Granerud (Skatteetaten), Jørn Skille (Arbeidslivssenteret) og Hege Didriksen (Arbeidsgiver: Tapet og MalerCompaniet AS)

Yrkespakkens prosjektgruppe har evalueringsmøte. Fra venstre og rundt bordet: Flyktning, flyktning, Ingvild Sønju (Nav Larvik), Øystein Løberg (Nav Larvik), prosjektleder Faten Lubani (Nav Larvik), Lise Granerud (Skatteetaten), Jørn Skille (Arbeidslivssenteret) og Hege Didriksen (Arbeidsgiver: Tapet og MalerCompaniet AS)

Skreddersydd opplegg

Yrkespakken er et skreddersydd opplegg som foregår 6 timer i uken, over 12 uker. Kvalifiseringsaktivitetene i Yrkespakken tar utgangspunkt i deltakernes ressurser og forutsetninger for et meningsfylt og anerkjennende læringsmiljø. Det legges også til rette for sosiale og faglige arenaer hvor deltakerne skaper nyttige nettverk for videre integrering og inkludering i arbeidslivet.

Grunnverdien i arbeidet er å møte deltakerne som ressurser, og ha et mulighets- og fremtidsfokus da dette skaper et sterkt fundament for refleksjon, læring og mestring.