Karrierekompetanser – hva skal læringsutbytte av karriereveiledning være?

Arbeidsgruppa som skal jobbe med karrierekompetanse
Gruppa som skal levere et faglig utviklingsarbeid om tema karrierekompetanser.

 

I livet må vi takle endringer, få ny kompetanse, ta valg og håndtere overganger. Trenger man en egen type kompetanse for dette? Hvilken kompetanse er det, og hvordan tilegne seg den? Kan karriereveiledning bidra til å fremme denne kompetansen? Hvordan må veiledere i så fall jobbe, og hva trenger de av kompetanse og ressurser for å legge til rette for karriereveiledning med et godt læringsutbyttet?

Disse spørsmålene, og flere til, vil være sentrale i arbeidet med å utvikle det man i mange land kaller rammeverk for karrierekompetanse. Gjennom denne prosessen skal vi diskutere hva utbyttet av karriereveiledning kan være. Vi skal forsøke å beskrive hvilke karrierekompetanser befolkningen trenger for å håndtere sin karriere gjennom hele livsløpet. Vi skal også diskutere hvordan karrierelæring kan skje og si noe om hva læringsutbyttet av karriereveiledning kan være.

Vi har som mål at det vi lager blir lett tilgjengelig og kan brukes av karriereveiledere i alle sektorer. Vi vil at det skal oppleves som nyttig og relevant, både for veiledere og karrierelærere som ønsker å jobbe mer systematisk og helhetlig med karrierelæring, men også for de som utvikler og har ansvar for karriereveiledningstjenester.

En overordnet mål, er at dette faglige utviklingsarbeidet vil bidra til å styrke veilederprofesjonen og heve kvaliteten på tjenestene i alle sektorer. Karriereveiledning foregår mange steder. For å skape helhet og kvalitet, er det viktig for profesjonen at veiledning har et felles grunnlag. Ikke at det utføres på samme måte, men at man kan gjenkjenne det på tvers av de forskjellige sektorer som tilbyr karriereveiledning.

Dette blir et spennende faglig utviklingsarbeid. Vi skal diskutere, reflektere og spekulere i arbeidsgruppen, men for å lykkes trenger vi å innspill fra andre fagfolk og engasjerte veiledere. Vi kommer til å må ta mange valg. Hva de blir vet vi ikke ennå, men de blir litt lettere å ta dersom vi vet at andre kloke hoder har tenkt sammen med oss.

Tonje F. Gravås, leder

Seniorrådgiver

Kompetanse Norge

Rie Thomsen, fagekspert

Lektor

Aarhus Universitet

Reinhardt Jåstad Røyseth

Lærer, faget utdanningsvalg

Holen ungdomsskole

Monica Sivertsen

Avdelingsleder ved ressurssenteret

Durapart AS

Ruth-Wenche Hebnes Vinje

Høgskolelektor, lærer

Høgskolen på Vestlandet/Spjelkavik vgsk.

Faten Lubani

Yrkesveileder integreringsmottak

Nav Larvik

Tone Vassbotn

Karriereveileder

Karrieresenter Telemark

Bodil Innset

Seniorrådgiver

OsloMet - Storbyuniversitetet

Marie Refeth

Seniorrådgiver

Arbeids- og velfersdirektoratet

Artikkelbilde

Karriereveiledning gjør en forskjell!

Hva betydde det for deg å få snakke med en karriereveileder? Hva bidro karrierveiledning til i ditt liv? Betydningen av karriereveiledning er ikke lett å måle, men karriereveiledning kan være av stor betydning i den enkeltes liv.

Artikkelbilde

Hvordan jobber en (karriere)lærer med karrierekompetanse?

Reinhardt Jåstad Røyseth er lærer i faget utdanningsvalg på Holen ungdomsskole. Han har dette året vært med i arbeidsgruppa som har jobbet med karrierekompetanse i kvalitetsrammeverk-prosjektet.

Artikkelbilde

Karrierekompetanser – bli med inn i arbeidet!

Arbeidsgruppen som jobber med karrierelæring og karrierekompetanser har nå hatt tre samlinger, og det faglige arbeidet er godt i gang. Er du spent på hvordan det går?

Bli kjent med prosjektdeltakerne

Marie Refseth

Marie Refseth fra Arbeids og velferdsdirektoratet ønsker å bidra kunnskap om med hva Navs brukere kan ha behov for. Hun vil sette fokus på hvordan man kan samarbeide tettere med arbeidsgivere for å inkludere flere i arbeidslivet, og er opptatt hvordan organisasjoner som er lærende organisasjoner utnytter og utvikler kompetansen til hver enkelt kontinuerlig.

Bodil Innset

På OsloMet – storbyuniversitetet erfarer Bodil studentene studentenes behov for å tilegne seg karriereferdigheter for et arbeidsliv i endring, og hun synes det er spennende å få være med i et prosjekt der alle sektorer er representert.

Monica Sivertsen

Karriereveileder Monica gleder seg til å bidra med perspektiver fra hennes eget felt, arbeids- og inkluderingsbedriftene.

Faten Lubani

Faten ser fram til å ta med seg det hun lærer fra refleksjonene i arbeidsgruppa på karrierekompetane, i sin egen karriereveiledningen av flyktninger på Larvik integreringsmottak.

Tone Vassbotn

Tone gleder seg over å få være med på noe som kan ha en betydning for fagfeltet, og gi karriereveiledere på ulike arenaer en felles retning.

Følg med på Ries videoblogg

Hun ønsker å sette fokus på verdier som fellesskap og solidaritet i refleksjonen rundt hva som ligger i begrepet karrierekompetanse. Forstått i et individualistisk perspektiv, får enkeltmennesket alt ansvar for å tilegne seg nødvendig kompetansen for å lykkes i arbeidslivet. Samfunnets har imidlertid også et ansvar for at karriereveiledningsaktivitetene skal oppleves som meningsfulle og relevante for den enkelte.

Det er enda ikke gitt hvordan et rammeverk for karrierekompetanse kan se ut, men for Rie er det viktig å se karriereveilending som en utforskningsprosess mellom veileder og veiledningssøker. Da må vi øke bevisstheten rundt at målet med veiledningsaktivitetene vi tilbyr skal være nært knyttet til målgruppenes behov og perspektiv.

Rie ønsker at rammeverket skal bidra til folks trygghet i egen karriere, kanskje snarere enn å fokusere på usikkerhetene eller endringene som spås i framtiden. Målet må være at når vi møter forandringer i livet, opplever vi ikke å stå alene, men har et sted å gå for å snakke med en karriereveileder.

«Udsyn i udskolingen» har hatt fokus på å skape aktiviteter hvor elevene får utsyn mot livet. Det har handlet om å utvide deres perspektiver på utdannelse, utforske arbeidslivet og selg selv i forskjellige situasjoner. Et mål har vært å betrakte elevenes valg av utdanning som et læringsanliggende og i større grad utforme aktiviteter med fokus på læring, og ikke alene på valget.

Denne episoden viser en Prezi-presentasjon der Rie Thomsen samtidig forteller og forklarer. Videologgen består av to deler og er 24 + 17 minutter.

Nysgjerrig på mer? Her er lenke til en side som gir mer informasjon om «Udsyn i udskolingen»

Del 1:

Del 2: