Etikk i karriereveiledning – hva er god og etisk praksis i karriereveiledning?

Arbeidsgruppa som skal jobbe med etikk
Gruppa som skal levere et faglig utviklingsarbeid om tema etikk.

Det preger oss og de valgene vi tar. Etikk kommer til utrykk i hvordan vi velger å uttrykke oss, på hvilken måte vi forholder oss til kolleger, og selvsagt de menneskene vi møter i vår veiledning. Det vil påvirke hvordan vi forholder oss til samfunnets krav og forventinger, og individets ønsker og behov.

Vi står daglig i etiske utfordringer som håndteres mer eller mindre bevisst og gjennomtenkt. Noen ganger føles våre handlinger rette, andre ganger lurer vi på om vi burde gjort ting annerledes. I noen tilfeller vet vi ikke hvordan vi skal forholde oss til de valg vi står ovenfor. Felles etiske retningslinjer kan gi oss en felles plattform å operere ut i fra. Med etiske retningslinjer i ryggen, kan vi hente støtte i utfordrende situasjoner. Vi kan lettere argumentere for det vi driver med, og vi kan sørge for at de handlingene vi utøver er fundert i noe solid og gjennomtenkt.

Etiske retningslinjer er viktig for å sikre profesjonaliteten i karriereveiledning (NOU2016:7), men etiske retningslinjer er ikke verdt noe i seg selv. De må gjøres utvikles og gjøres kjent, og de må brukes. Hvis ikke har de ingen verdi. Det betyr blant annet at de må utformes på en måte som gjør at de kan være til konkret nytte i folks hverdag.

Utviklingen av etiske retningslinjer er en del av arbeidet med det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning i Norge, og arbeidet er i gang. Vi ønsker ditt engasjement, din involvering og dine tilbakemeldinger.

Følg med, så vil du få mulighet til å komme med DINE innspill!

Line W. Engh, leder

Seniorrådgiver

Kompetanse Norge

Anne Holm-Nordhagen, fagekspert

Høgskolelektor

Høgskolen i Sørøst-Norge

Lars Gunnar Lingås

Dosent emeritus

Høgskolen i Sørøst-Norge

Ivar Landmark

Rådgiver

Rud vgs, Ila Landsfengsel

Liv Hofgaard

Rådgiver, lærer faget utdanningsvalg

Skeiene usk, leder Rådgiverforum – Norge

Marija-Christin Jurin

Karriereveileder

Veiledningssentrene i Akershus

André Johansen

Veileder

Nav Grünerløkka

Birgitte Daae

Karriereveileder

Karriere Troms

Artikkelbilde

Etikk – Bli med inn i arbeidet!

Arbeidsgruppen som jobber med etiske retningslinjer er snart klar for sin fjerde samling, og gruppa har kommet langt i arbeidet. Nysgjerrig?

Artikkelbilde

KUNNSKAP – Et dypdykk i etikk

I serien KUNNSKAP gir vi dere et innblikk i fag- og kunnskapsgrunnlag for vårt arbeid med å utvikle faglige forslag til et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge. Du får høre fra relevante fagpersoner, om eksisterende rammeverk og innblikk i sentral faglitteratur.

Lars Gunnar Lingås er med i arbeidsgruppa om etikk, og han har jobbet med profesjonsetikk i over 30 år. Her gir han oss en litteraturoversikt med både lettleste og mer krevende bidrag til fagfeltet om etikk.

Bli kjent med prosjektdeltakerne

Birgitte Daae

Karriereveileder Birgitte Daae er opptatt av at resultatet fra arbeidet skal bli «brukandes» for karriereveiledere i hverdagen:

André Johansen

André gleder seg til å bidra med Navs perspektiver inn i arbeidet med å utvikle etiske retsningslinjer for karriereveiledning.

I 1993 forsvarte jeg en doktoravhandling om etikk i sosialt arbeid ved Göteborgs Universitet. Etter dette ble jeg i mange år brukt som konsulent av flere nordiske fagforeninger i helse- og sosialsektoren og pedagogisk sektor som reviderte og utviklet sin yrkesetikk. Jeg hadde gleden av å være konsulent for arbeidsgruppa i Utdanningsforbundet som utarbeidet forslaget til Lærerprofesjonens etiske plattform, som kom i 2012.

I tillegg har jeg bak meg en rekke lærebøker og artikler om etikk i arbeid med mennesker. Og ikke minst har dette vært det emnet jeg har dekket mest i undervisning ved høgskoler og universiteter i Norden.

Jeg vil at denne arbeidsgruppen skal dra nytte av alle mine erfaringer til det beste for et brukbart sluttprodukt

Hvorfor tror du felles etiske prinsipper er viktig for feltet?

Karriereveiledning i vår tid har helt klart behov for at yrkesutøverne tydelig kan vise hvilke verdier de står for som profesjon – eller gryende profesjon. Yrkesutøvelsen har en varierende grad av autonomi, men det er viktig at selvjustis og god praksis blir utøvd også der samfunnsmandatet gir stor grad av selvstendighet.

Yrkesetikken skal sånn sett være en garanti for at man ikke misbruker sin selvråderett og makt over hverdagens gjøremål. En samlende, felles profesjonsetikk vil bety mye for den profesjonaliseringsprosessen som karriereveiledning nå er inne i her til lands.

Jeg tror karriereveiledere trenger profesjonsetikken som en integrert del av fagutøvelsen, ikke som noe påklistret som dras fram når det er skandaler og krise. I dette feltet er det to viktige nedslagsfelt. Det ene er etikken knyttet til relasjoner mellom veiledere og veisøkere. Det andre er et sosialetisk engasjement på strukturnivå for å sikre at gode verdier i karriereveiledningen ikke trampes på, men snarere blir fremmet slik at det kan prege organisering og prioritering i feltet.

Kan du anbefale noen gode fagtekster for dem som vil lese mer om etikk i karriereveiledning?

Jeg må vel være ubeskjeden nok til å trekke fram en tekst jeg selv skrev i antgologien «Utanningsvalg – identitet og danning» (Gyldendal Akademisk 2016), der mitt kapittel 12 handler om profesjonsetikk.

Ellers er jeg begeistret for boka «Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker» av Jon Olav Henriksen og Arne Johan Vetlesen (Gyldendal Akademisk 2006). Veiledningsforums «stafett» om etikk er også spennende lesning; den viser hvor relevant det er for karriereveiledere å beskikke sitt etiske bo.