Ressurser for veiledning

Her finner du ulike ressurser med oppgaver, øvelser og materiell som kan være til nytte i karriereveiledning med flyktninger og innvandrere.

Fem unge mennesker sitter samlet hvor en viser fram noe fra et nettbrett

Karriereveiledning til flyktninger og innvandre kan foregå i flere ulike sammenhenger. Ved siden av karriereveiledning i form av individuelle samtaler, kan karriereveiledning og karrierelæring foregå i gruppesammenheng. Det kan være i form av gruppeveiledning på kurs, som del av norsk- og samfunnsfagsopplæringen eller i andre deler av voksenopplæringen. I slike sammenhenger kan det være nyttig å bruke ulike oppgaver og øvelser som på ulikt vis kan fremme karrierelæring.

Karriereveiledning av beboere i asylmottak

  • Undervisningsopplegget «Yrkespakken» er utviklet av Larvik integreringsmottak i samarbeid med Nav, næringsliv, Karrieresenteret Vestfold, frivilligheten, Skattetaten og Norskolen for minioritetsspårklige. Opplegget har gitt nyankomne flyktninger verdifulle erfaringer gjennom språk- og arbeidstrening, så vel som bedrifts og høyskolebesøk. Erfaringene har bidratt til at flyktningene er i bedre stand til å ta informerte utdannings- og yrkesvalg. 

Undervisningsoppleget inneholder et ressurshefte og en oppgavesamling.

  • Disse aktivitetene og oppgavene er utviklet gjennom prosjektet «Karriereveiledning i mottak». De er laget av karriereveiledere som jobber med å veilede nyankomne flyktninger i mottak. Aktivitetene og oppgavene kan også brukes i andre sammenhenger.

 

  • Disse oppgavene kan brukes til karrierelæring i norskopplæringen. Oppgavene ble laget i forbindelse med et kurs om karrierelæring i norskopplæringen som ble utviklet av karriereveiledere fra de fylkesvise karrieresentrene i regi av Kompetanse Norge. Oppgavene kan også brukes i andre sammenhenger enn i norskopplæringen.

  • Karriereveiledning – ressurshefter og læringsmateriell. Ressursheftet «Min karrierevei» er utviklet av Akershus fylkeskommune til bruk i innføringsklassene i videregående opplæring, men kan lett tilpasses og brukes i andre sammenhenger. Alt kan printes/trykkes gratis. Ressursheftet inneholder oppgaver og øvelser som kan jobbes med både individuelt og i gruppe.

  • Verktøykasse for veiledning av minoritetsspråklige. Dette er en ressursside utviklet av Karrieresenteret Nord-Trøndelag. Her finner du ulike ressurser til bruk i veiledning av flyktninger og innvandrere. Du finner blant annet oppgaveark til bruk i når man skal kartlegge personlige egenskaper der ord for egenskaper er oversatt fra norsk til arabisk, tigrinja, somali, amharisk og russisk.

Det å ta valg knyttet til utdanning og/eller arbeid i Norge, er en prosess, og er noe mer enn å ha en plan for å få jobb i Norge. For den enkelte handler det om å skape et liv i Norge.

Karrierelæring er en prosess der deltakerne utvikler ferdigheter, kunnskaper, holdninger og egenskaper. Dette er ferdigheter som de trenger for å kunne ta reflekterte utdannings- eller jobbvalg, og for å mestre overganger til arbeidslivet. Den kompetansen den enkelte utvikler kalles karrierekompetanse.

Karrierelæring i norskopplæring
Kompetanse Norge har sammen med karriereveiledere fra de fylkesvise karrieresentrene utviklet et kurs om karrierelæring i norskopplæringen. Her finner du PPT-en til det kurset. Det er også utviklet noen øvelser som kan brukes inn i undervisning, eller i andre veiledningssammenhenger.

Karrierelærende spørsmål
Karrieresentret i Sør-Trøndelag har utviklet et hefte kalt På vei mot karrierekompetanse, med spørsmål som understøtter karrierelæring. Dette er spørsmål som kan brukes som utgangspunkt for deltakernes refleksjon rundt karriere og valg (Karrieresenter Sør-Trøndelag)

Oppgaver og aktiviteter til faget utdanningsvalg
Faget utdanningsvalg i ungdomsskolen er et fag der man blant annet jobber med karrierelæring. På utdanning.no finns en ressursside for faget utdanningsvalg som inneholder mange ulike typer oppgaver og aktiviteter som også kan brukes med voksne innvandrere og flyktninger (utdanning.no)

Karrierelæring og arbeidslivskunnskap
Voksenopplæringssenteret i Bærum har, på oppdrag fra Kompetanse Norge, utarbeidet en Veileder i arbeidslivskunnskap som er ment som et hjelpemiddel for lærere i norskopplæringen for å gjøre norskundervisningen mer arbeidsrettet. Flere av læringsmålene er knyttet til karrierekompetanse og veilederen kan derfor brukes som hjelpemiddel når man skal lage læringsopplegg som inkluderer karrierelæring.

Artikler og bøker om karrierelæring

Bok:  Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning av Erik Hagaseth Haug

Bok: Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring av Reinhardt Jåstad Røyset og Fagbokforlaget Kjell Helge Kleppestø

Her er det samlet noen eksempeloppgaver fra boken (utdanningsvalg)

Bok: Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv av Arne Svendsrud

Artikkel på veilederforum.no: Karrierekompetanse – en introduksjon av Erik Hagaseth Haug

Artikkel på veilederforum.no: Karrierelæringsteori av Erik Hagaseth Haug

 

Som veileder kan man møte ulike utfordringer knyttet til det å veilede flyktninger og innvandrere. Under finner du stoff som kan være nyttig for å forberede veiledning.

Du finner nyttig informasjon om hvordan du kan tilpasse kommunikasjonen til ulike mennesker, på nettsidene til likestillings- og diskrimineringsombudet (ldo.no)

Å veilede med tolk

Helse og traumer

Reaksjoner på krig og flukt – traumer og stabilisering – streamet presentasjon gitt av Gudrun Nordmo, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) på Konferansen «Karriereveiledning for integrering» i 2017.

Veiledning av mennesker med traumeerfaringer – artikkel på veilederforum.no av Gudrun Nordmo, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Flyktninger og innvandrere-sidene på Helsebiblioteket finner du retningslinjer, verktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med flyktninger og innvandrere. På siden finner du også fagnyheter for feltet. (helsebiblioteket.no)

Temaside om flyktninger og innvandrere på helsebiblioteket.no

Veileder fra Helsedirektoratet for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (Helsedirektoratet.no).