Om integreringsprosessen

Når du skal veilede flyktninger og innvandrere, er det greit å kjenne til hvordan veien fra ankomst til bosetting er. Her finner du nyttig informasjon om asyl- og bosettingsprosessen og introduksjonsprogrammet.

Illustrasjon som viser folk som gjør ulike ting i et bymiljø (jogge, leke, sykle, danse, gå)

Asylprosessen er regulert av en rekke lover og regler som det kan være greit å ha kjennskap til når du jobber med flyktninger og innvandrere. Det er Utlendingsdirektoratet som har ansvar for å behandle søknader om beskyttelse (asyl) og sørge for at asylsøkere får et sted å bo mens de venter på at søknaden blir behandlet.

Om asylprosessen

Informasjon regler og rettigheter knyttet til asylprosessen (UDI)

Asylmottak

Her finner du informasjon om det å bo på asylmottak.

Om asylmottak (UDI)

Om integreringsmottak:

Integreringsmottak er asylmottak med et utvidet tilbud om aktiviteter. Målgruppen for integreringsmottakene er flyktninger som har fått, eller har stor sannsynlighet for å få, oppholdstillatelse.

Målet er å komme i gang med integreringsprosessen tidlig. Beboerne skal ha et heltidstilbud som kan variere, men som minimum består av kartlegging av kompetanse og karriereveiledning, norskopplæring og språktrening, kultur- og samfunnskunnskap og ulike arbeids- og utdanningsrettede aktiviteter, samt andre aktiviteter som mottaket arrangerer i samarbeid med frivillige organisasjoner. Hver enkelt beboer skal ha en individuell plan som legger løpet for videre kvalifisering.

UDIs informasjonsside om integreringsmottak rettet mot innvandrere

Kompetansekartlegging og karriereveiledning i mottak

Helsetjenester for beboere i mottak (UDI)

Om registrering av medbrakt kompetanse og karriereveiledning (IMDi)

Det er Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har ansvar for bosetting av flyktninger. Kommunen har ansvar for introduksjonsprogrammet

Bosetting i en kommune

Om bosettingsprosessen (IMDi)

Statistikk over integreringen i Norge (IMDi)

Introduksjonsprogrammet (lover, regler, kunnskap)

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud for nyankomne flyktninger som har behov for grunnleggende kvalifisering.

Informasjon om introduksjonsprogrammet (IMDi)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)