Faglege møteplassar om karriererettleiing

Kompetanse Noreg har i oppgåve å utvikle kvaliteten og profesjonaliteten i karriererettleiingstenestene. Som eit viktig ledd i arbeidet organiserer vi faglege møteplassar for karriererettleiarar i alle sektorar. Vi har i tillegg eit spesielt for ansvar for dei offentlege karrieresentra.

Nasjonal karriererettleiingskonferanse

Kompetansen Noreg inviterer annakvart år til nasjonal karriererettleiingskonferanse. Den fyrste konferansen i slaget sitt blei arrangert 30. og 31. oktober 2017 og hadde tittelen «Framtida banker på» – nasjonal karriererettleiingskonferanse»

Tema var hva den høye endringstakten i arbeidslivet vil kreve av enkeltmennesket, og hva det si for den jobben karriereveilederne skal gjøre.

7. og 8. november 2019 inviterer vi igjen til ny nasjonal konferanse for heile karriererettleiingsfeltet.

Nasjonal karriererettleiingsskonferanse: Kvalitet i karrierettleiing – frå visjon til praksis

Fagsamling for dei fylkesvise karrieresentera

Fagsamlinga finn stad i november annenkvart år, og er for alle tilsette ved dei offentlege karrieresentra, som er etablert  gjennom partnarskap for karriererettleiing. Partnarskapskoordinatorane i fylka deltar også.

Formålet med fagsamlinga er:

 • Kompetanseheving for dei tilsette
 • Vidareutvikling av karrieresentra gjennom erfaringsdeling og formidling av ny kunnskap
 • Samarbeid og koordinering gjennom nettverksbygging og erfaringsdeling

Samlinga inneheld faglege foredrag med innleiarar frå inn- og utland, interaktive sesjonar og work shops med presentasjon og diskusjon av erfaringar frå lokale karrieresentre. Fagsamlinga blir planlagd og gjennomført av ein programkomité med representantar frå eitt eller fleire fylke. Kompetanse Noreg leiar komitéen. Kontaktperson er Ingjerd Margrethe Lorange.

Leiarnettverk for dei fylkesvise karrieresentera

To gongar årleg møtest leiarane for dei fylkesvise karrieresentera i eit fagleg nettverk. Nettverket blir leia av to karrieresenterleiarar, som blir vald av nettverket for eitt år av gongen. Mål for leiarnettverket er erfaringsdeling og støtte til arbeidet lokalt:

 • Dele gode erfaringar og faglege opplegg
 • Finne gode løysingar på felles faglege utfordringar
 • Føre til profesjonalisering og utvikling av tenestene
 • Diskutere gode grep for lokalt og regionalt samarbeid om karriererettleiing
 • Dyktiggjere senterleiarane i rolla som leiarar for profesjonelle karriererettleiingstilbod
 • Drøfte problemstillingar ut frå eit nasjonalt perspektiv

Kompetanse Noreg si rolle i nettverket er:

 • Fagleg og administrativ støtte, bidra med informasjon og perspektiv frå ein nasjonal ståstad
 • Referent

Nettverket har inga rolle i den formelle dialogen mellom Kompetanse Noreg og fylkeskommunane/partnarskapa. Det fattast ikkje formelle, forpliktande avgjerder av nettverket. Kontaktperson er Ingjerd Lorange.

Veilederforum.no

Veilederforum.no er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere i alle sektorar.

Veilederforum.no skal: 

 • gi auka kvalitet og profesjonalitet i      karriererettleiing
 • føre til likeverdig karriererettleiingstilbod i      fylka
 • gi auka tilgang til karriererettleiing for alle      målgrupper

Kompetanse Noreg og Utdanningsdirektoratet sitter i ein felles redaksjon som samarbeider om utvikling av innhaldet. Kompetanse Noreg leier styringsgruppa for Veilederforum. Det er også etablert eit redaksjonsråd som blir leidd av Utdanningsdirektoratet. I rådet sitt representantar for:

 • Rådgivarforum Noreg
 • dei offentlege karrieresentera
 • karriererettleiar-utdanningane ved      høgskole/universitet
 • IMDi
 • Karriereforum i høgare utdanning
 • rådgivarkoordinatorane i fylkeskommunane
 • Utdanningsdirektoratet
 • utdanning.no.
 • Kompetanse Noreg

Andre møteplasser

Nasjonalt forum for karriererettleiing

Nasjonal koordineringsgruppe for karriererettleiing