Partnarskap for karriererettleiing i fylka

Partnarskapa er sentrale for å nå dei nasjonale måla for karriererettleiing: auka tilgang, kvalitet og profesjonalitet, og eit likeverdig tilbod til alle. Dei fylkesvise karrieresentera, der dei er etablert, er viktige for at vi skal nå desse måla.

Ulik organisering

Nesten alle fylker har partnarskap for karriererettleiing som er formaliserte i skriftlege avtalar. I alle partnarskapa er fylkeskommunen og Nav med, men fleire fylker har også andre aktørar med. Utover dette er det store variasjonar når det gjeld korleis partnarskapa er organiserte og kor formaliserte dei er.

I mange fylke er det etablert karrieresenter, men det varierer kor mange sentre som finst i kvart fylke, kven som er målgruppa og kva dei tilbyr. Nokre fylke opplever utfordringar knytt til forankring på leiarnivå og geografien i fylket.

Rapporten Partnerskap – eller løse forbindelser? (pdf) frå Østlandsforskning tar for seg problemstillingar rundt organiseringa av fylkesvise partnarskap.

Tilskott til partnarskapa

Kompetanse Noreg forvaltar tilskottet til dei fylkesvise partnerskapa for karrierettleiing.