Nasjonalt systemansvar for karriereveiledning

Kompetanse Norge har et nasjonalt systemansvar for de offentlige karriereveiledningstjenestene. Målet er å øke tilgangen til tjenestene, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

Arbeidsområder

Vi utvikler og koordinerer karriereveiledningsfeltet gjennom å:

  • styrke kvalitet og profesjonalitet
  • øke kunnskapsgrunnlaget og gi faglige råd
  • arrangere møteplasser og bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
  • supplere de fylkesvise partnerskapene med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  • bidra til styrket samarbeid og samordning av karriereveiledning mellom de ulike aktørene
  • gi innspill til politikkutforming
  • utvikle en digital karriereveiledningstjeneste

Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev om karriereveiledning til Kompetanse Norge (2011)

Samarbeid med feltet

Vi legger vekt på et tett samarbeid med alle deler av feltet og har jevnlige møter i Nasjonalt forum for karriereveiledningNasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning og med nettverkene for partnerskapskoordinatorer og for karrieresenterledere i fylkene.

Pågående prosjekter

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

Kompetanse Norge har fått i oppdrag å lede utviklingen av et nasjonalt tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Kvalitetsrammeverket skal inneholde fire elementer: Etiske retningslinjer, kompetansestandarder for karriereveiledning, rammeverk for karrierekompetanser og kvalitetssikringssystem.

Oppdraget har en tidsramme på fire år med en utviklingsfase og en implementeringsfase. I 2018 har vi sammen med praktikere fra hele feltet, og fageksperter fra universitets- og høyskolesektor, jobbet med faglige anbefalinger. I 2019 skal alle som er interessert få mulighet til å gi innspill, både på nettsiden og på egne samlinger og møter.

I løpet av de neste årene vil kvalitetsrammeverket gradvis bli tilgjengelig gjennom en nettside som skal inneholde informasjon og verktøy.

Følg prosessen på prosjektnettsiden Kvalitet i karriereveiledning

Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Fagmiljøene i Kompetanse Norge og Utdanningsdirektoratet samarbeider om å utvikle offentlige, kvalitetssikrede og gratis digitale karriereveiledningstjenester. Oppdraget med å lage en nasjonal, digital karriereveiledningstjeneste ble gitt Kompetanse Norge av Kunnskapsdepartementet og skal skje i tett samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Karriereveiledningstjenesten som utvikles innebærer både en eVeiledningstjeneste med chat og telefon, men også et nettsted med informasjon og selvhjelpsverktøy for hele befolkningen med utgangspunkt i utdanning.no.

Følg med på prosjektnettsiden.

Karriereveiledning for integrering

Justisdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) har gitt Kompetanse Norge oppdrag om å utvikle og prøve ut karriereveiledning i etterkant av kompetansekartlegging for flyktninger i asylmottak. Siden 2016 er karriereveiledningstilbudet prøvd ut for beboere ved fem integreringsmottak og tre ordinære mottak i Oslo, Nordland, Vest-Agder, Vestfold, Trøndelag og Hordaland. Offentlige karrieresentre har fått tilskudd  fra Kompetanse Norge til å  gjennomføre utprøvingen.  

I prosjektene får flyktningene økt bevissthet om egen kompetanse, muligheter og krav til utdanning og arbeid i Norge. Formålet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge sin familie.

Prosjektet med karriereveiledning i mottak videreføres i 2019, og skal utvides til flere flyktninggrupper (overføringsflyktninger og familiegjenforente flyktninger). For å sikre best mulig kvalitet i karriereveiledningstilbudet for nyankomne flyktninger, har Kompetanse Norge utviklet en ressursnettside nettside der vi har samlet informasjon, lenker til nettsteder og ressurser som kan være nyttige i veiledning av målgruppen.

Prosjektet har også vært tett tilknyttet Erasmus-prosjektet VISKA, der flyktninger i integreringsmottak er blitt realkompetansevurdert på eget språk. Les den norske kortrapporten her.