Referat fra møte 4. april 2017

Tid og sted

4. april 2017 kl. 09.45.00-13.00 Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45

Møtet ble ledet av avdelingsleder Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.

Tema for møtet

Kvalitet i karriereveiledningen

1. Oppdrag om å utrede og igangsette arbeidet med et kvalitetsrammeverk

v/ Tone Horne-Sollien, Kunnskapsdepartementet

Horne-Sollien orienterte om oppdraget Kompetanse Norge har fått om å utrede og igangsette utviklingen av et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i samarbeid med andre karriereveiledningsaktører.

Kunnskapsdepartementet ser at det er behov for mer utredning i forkant og under utviklingen av rammeverket, og mener det blant annet bør utredes; hvordan vi kan dra nytte av internasjonal erfaring med utvikling av tilsvarende rammeverk, hva som per i dag finnes av kvalitetssystemer og lignende som gjelder eller berører karriereveiledningstjenestene i de ulike sektorene, hva slags status rammeverket kan ha i de ulike sektorer, og hvor sektorovergripende hele eller deler av rammeverket kan være.

NOU 2016:7 foreslår at rammeverket skal bestå av en rammeplan for karrierelæring, et kvalitetssystem med kvalitetskriterier og et evalueringsregime, en etisk plattform for tjenestene og kompetansestandarder for veilederne. Anbefalingene vil være veiledende for det videre arbeidet. Den delen som omhandler kompetansestandarder vil KD selv lede utviklingen av, i samarbeid med Kompetanse Norge.

Kunnskapsdepartementet er bestiller av oppdraget. Statlige virksomheter med karriereveiledningsoppgaver, kommunesektoren og andre relevante aktører skal delta i utviklingen. I tillegg skal Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet fungere som referansegruppe for arbeidet.

2. Kvalitet i karriereveiledning – hva, hvorfor og hvordan?

v/ Dr. Deirdre Hughes.

Dr. Deirdre Hughes har arbeidet i 25 år med temaer som karriereveiledning, sysselsetting og kompetanse, både nasjonalt og internasjonalt, og har erfaring som karriereveileder, forsker og policyutvikler.

Hughes holdt en presentasjon der hun viste til andre land som har utarbeidet kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Hughes ga anbefalinger for oppbyggingen av et rammeverk og pekte på problemstillinger som må vurderes i utviklingen: Skal rammene være veiledende eller forpliktende? Hvilket utbytte skal brukerne ha av karriereveiledningen? Hvordan sikrer man tilpasning til lokale forhold? Hun understreket at Norge må utarbeide sitt eget kvalitetsrammeverk, men kan lære av andre lands erfaringer.

Presentasjon (pdf) Se vedlegg

3. Kvalitetsutvikling i norsk kontekst

v/ Erik Hagaseth Haug, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Hans forskningsfelt er kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenester.

Hagaseth Haug poengterte i sin presentasjon at Norge har kommet et godt stykke på vei i sitt arbeid med å øke kvaliteten i karriereveiledningen. Vi har blant annet faget utdanningsvalg, høyskoleutdanninger innen karriereveiledning og etiske retningslinjer. En hovedutfordring er imidlertid at det i for liten grad har vært fokus på sammenhengen mellom sektorers tilbud så langt. Haug understreket betydningen av å involvere brukere av karriereveiledningstjenestene når man utarbeidet et kvalitetsrammeverk.

Presentasjon (pdf) Se vedlegg

4. Diskusjon i grupper og oppsummering i plenum

Siste del av møtet var satt av til diskusjon i grupper og innspill i plenum. Dr. Deirdre Hughes ledet denne delen og kommenterte og oppsummerte innspillene.

Gruppene diskuterte to spørsmål:

  1. Hva kjennetegner karriereveiledningstjenester av høy kvalitet?
  2. Med utgangspunkt i de to presentasjonene dere nå har hørt: Hva er de viktigste poengene å ta med seg når vi skal utvikle et kvalitetsrammeverk i Norge?

Viktige momenter fra diskusjonen var blant annet at det bør vurderes å utarbeide et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning som inneholder både nasjonale og regionale deler. Det er store geografiske forskjeller, som det kan være nødvendig å ta hensyn til. Vi må også tenke på tvers av sektorer. Arbeidslivet og organisasjonene må involveres. Det bør legges opp til brukerinvolvering i utviklingen av et rammeverk. Det er viktig med dyktige og kompetente karriereveiledere. Det kan være utfordrende at rammeverket både skal utvikles for praktikere og samtidig være et politisk dokument. Rammeverket bør bidra til karrierelæring og inneholde etiske standarder. Alle grupper må samarbeide nært i utviklingen av rammeverket, og ikke bare være opptatt av egne områder og siloer. Det er behov for brede diskusjoner om hvilken status kvalitetsrammeverket skal ha. Det er viktig med en implementeringsplan.

5. Veien videre

v/ Anders Flemming Andersen, avdelingsleder i Kompetanse Norge

Kompetanse Norge vil involvere de ulike aktørene på karriereveiledningsfeltet i utviklingen av et kvalitetsrammeverk, og anser prosessen i seg selv som svært viktig for resultatet. Bred involvering av mange aktører gjør at utviklingen vil ta noe tid. Det kan være aktuelt med faser, der ulike deler utvikles hver for seg og til dels parallelt.

Neste møte i nasjonalt forum er onsdag 15. november 2017