Referat fra utvidet møte 24. oktober 2016

Tid og sted

24. oktober 2016 kl. 12.00 - 15.00 Sted: Vox, Karl Johans gt. 7

1. Labour market information (LMI) and career guidance

Professor Jenny Bimrose fra Institute for Employment Research, University of Warwick, holdt en presentasjon om hvilken rolle arbeidsmarkedsinformasjon har i karriereveiledning, hvordan den kan bidra til å styrke utbyttet av veiledningen, og mulige implikasjoner for praksisfelt og politikkutvikling.

2. Prosjektet om fremtidige kompetansebehov

Ekspedisjonssjef Eivind Heder i Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk i Kunnskapsdepartementet presenterte pågående arbeid i prosjektet. Prosjektet startet opp i 2014 og inngår i arbeidet med Nasjonal kompetansepolitisk strategi.

3. Formidling av fremtidig kompetansebehov – en målgruppeundersøkelse

Seniorrådgiver Hanne Størset fra Seksjon for analyse i Vox presenterte en ny undersøkelse som retter seg mot elever og studenter, arbeidssøkende og karriereveiledere ved fylkesvise karrieresentre og utdanningsinstitusjoner. Undersøkelsen kartlegger hvilke informasjonskilder om framtidens arbeidsmarked de bruker, hindringer for å tilegne seg slik kunnskap, hvilken informasjon de ønsker og hvordan de vil at den skal formidles.

4. Diskusjon

Siste del av møtet var satt av til spørsmål og diskusjon.

Temaer som kom opp, var blant annet hva som skal til for å få til en «LMI for all» i norsk kontekst, behovet for strategiske beslutninger på policynivå for å få til en samlet løsning på nett, rollefordeling mellom det offentlige og de private aktørene, behovet for å integrere det som allerede ligger på nettet i karriereveiledningen og tenkningen rundt feltet, og utfordringen med å unngå parallelle systemer finansiert av det offentlige.