Referat frå møte 26. april 2018

Tid og sted

26. april 2018, klokken 12.00 – 15.00, Hotell Scandic Oslo City

1. Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste – status for prosjektet

v/ Anders Fremming Anderssen, avdelingsleder, Kompetanse Norge

Anders Fremming Anderssen orienterte om arbeidet med å utvikle en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste, et oppdrag Kompetanse Norge har fått av Kunnskapsdepartementet. Kompetanse Norge skal utvikle tjenesten i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. De to direktoratene har sammen laget en forprosjektrapport som er oversendt Kunnskapsdepartementet.

Anders Fremming Anderssens presentasjon (pdf)

2. Digital karriereveiledning i Norge

v/ Anne-Lene Andresen, seniorrådgiver, Kompetanse Norge

Anne-Lene Andresen holdt en presentasjon om utvikling av digital karriereveiledning i Norge. Hun tok utgangspunkt i tre webinarer laget av Kompetanse Norge som hadde integrert karriereveiledning (blended guidance) som tema (se lenke under). Hun tematiserte også faglige spørsmål knyttet til å jobbe med e-veiledning. Deltakerne fikk også svare på spørsmålet «Hva tror du er de største hindrene for at karriereveilederne i større grad skal integrere det digitale i sin praksis», svarene var som følger:

mentimeter resultat om hindre i å ingegrere digitale i sin praksis

Deltakerne fikk til slutt i oppgave å lage en «ønskeliste» til den nye tjenesten.

Anne-Lene Andresens presentasjon (pdf)

Nasjonalt forum sine ønsker for digital karriereveiledning (pdf)

Webinarer om digital karriereveiledning

3. Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Status for prosjektet og innblikk i arbeidsprosessen

v/ Tonje Gravås, seniorrådgiver, Kompetanse Norge og Ingjerd Gaarder, seksjonsleder, Kompetanse Norge

Tonje Gravås og Ingjerd Gaarder orienterte om at prosjektet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, som er i gang. Det er etablert tre faglige arbeidsgrupper, som har startet arbeidet med å utarbeide faglige forslag innenfor hver av sine temaer. Hver gruppe har fått egne mandater (se vedlegg). Det er laget en egen prosjektnettside. Deltakerne fikk se en introduksjonsfilm om prosjektet. Ingjerd Gaarder orienterte spesielt om arbeidet i gruppa Kompetansestandarder og beskrev for Forumet noen av utfordringer gruppa støter på.

Tonje Gravås og Ingjerd Gaarder sin presentasjon (pdf)

Prosjektnettsiden «Kvalitet i karriereveiledning»

Mandat Kompetansestandarder (pdf)

Mandat Karrierekompetanse (pdf)

Mandat Etikk (pdf)

4. Noen korte orienteringer

v/ Kompetanse Norge

Kompetanse Norge orienterte om at prosjektet med å etablere karriereveiledning i asylmottak er godt i gang. Kompetanse Norge har i den forbindelse hatt ansvar for kompetanseheving av veiledere som jobber i mottak. Det har blant annet blitt utviklet en nettside som skal gi enkel tilgang til ressurser og materiale til bruk i karriereveiledning for integrering. Det ble også orientert om at HSN planlegger en valgmodul i tilknytning til master i karriereveiledning med dette som tema. Den vil være i gang fra høsten 2019.

Ressursnettside Karriereveiledning for integrering

Kompetanse Norge orienterte om at ICCDPP International Symposium 2019 skal arrangeres i Norge. ICCDPP (International Centre for Career Development and Public Policy) er et internasjonalt policy nettverk og symposiet vil samle landdelegasjoner fra hele verden til et tre dagers symposium med tema knyttet til utvikling av karriereveiledningssystemer internasjonalt. Symposiet vil være i Tromsø 17.–20. juni 2019.