Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning utvikler og koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge. Målet er å øke tilgangen til tjenestene, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

Nasjonal enhet for karriereveiledning er en seksjon i Kompetanse Norge og ble opprettet 1. januar 2011.

Arbeidsområder

Vi utvikler og koordinerer karriereveiledningsfeltet gjennom å:

 • samle kunnskap
 • arrangere møteplasser og bygge nettverk
 • gi faglige råd
 • utvikle standarder
 • gi innspill til politikkutforming

Samarbeid med feltet

Vi legger vekt på et tett samarbeid med feltet og har jevnlige møter med Nasjonalt forum, Nasjonal koordingeringsgruppefylkesvise partnerskapene for karriereveiledning og ledernettverket for karrieresentrene.

Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Karriereveiledning skjer i alle deler av utdanningssystemet, på fylkesvise karrieresentre og hos Nav. Bakgrunnen for å opprette enheten, er behovet for en nasjonal koordinering av karriereveiledningsfeltet i Norge og overordnede retningslinjer.

Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet trekker frem seks hovedområder vi skal arbeide med:

 • styrke kvaliteten og profesjonaliteten
 • øke kunnskapsgrunnlaget
 • stimulere til utvikling av likeverdige tilbud
 • fremme tilgang til karriereveiledning for unge og voksne i ulike livsfaser
 • supplere de regionale partnerskapene med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • bidra til styrket samarbeid og samordning om karriereveiledning mellom de ulike aktørene

Etableringen av Nasjonal enhet for karriereveiledning er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 16 (2006–2007) …og ingen stod igjen, Stortingsmelding nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja og Stortingsproposisjon nr. 1 (2008–2009), hvor det heter: «Det er eit mål å betre systemet for karriererettleiing og gjere det meir tilgjengeleg for fleire. Departementet legg til grunn at det er naudsynt med nasjonal koordinering av karriererettleiing.»