EU-rådets Resolusjon om en fornyet europeisk agenda for voksnes læring

Agendaen skal gi lavt utdannede en ny sjanse til å styrke sine grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og digital kompetanse.

Den nye agendaen bygger på Kommisjonens handlingsplan for voksenopplæring («Action Plan on Adult Learning 2008–10») som konkluderte med at det er behov for en større satsning på å styrke voksnes læring i Europa.

Den europeiske agendaen for voksnes læring ble formelt godkjent av EU-rådet i november 2011.

Utsikter for 2020

Agendaen forutser en økt etterspørsel etter kvalitet og tilbud innen livslang læring. For å komme denne etterspørselen i møte må lokale myndigheter, arbeidsgivere, partene i arbeidslivet og samfunnet for øvrig samarbeide for å utvikle og implementere en helhetlig voksenopplæringspolitikk.

Satsingsområder

Agendaen legger vekt på kvalitetssikring og levedyktig finansiering av opplæringstilbud, validering av formell og uformell læring og tilgang på informasjon og veiledning. Aktiv og trygg aldring er et spesielt viktig satsingsområde. Eldre utgjør en økende andel av befolkningen og det er behov for et velfungerende opplæringstilbud for å motivere seniorer til å stå lenger i arbeid.

Mål 2020

EUs mål for 2020 er at 15 prosent av voksne mellom 25 og 64 år i medlemslandene skal delta i livslang læring. I 2010 var deltakelsen 9,1 prosent.

Satsing på grunnleggende ferdigheter 2012–2015

EU-rådets resolusjon oppfordrer de europeiske landene til å ta konkrete grep for å bedre, styrke og samordne politikkutformingen for voksnes læring. De legger vekt på at lavt utdannede bør få en ny sjanse til å ta ett steg opp. Dette innebærer å gi voksne mulighet til å nå ett nivå høyere enn nåværende kvalifiseringsnivå i det europeiske kvalifiseringsrammeverket European Qualification Framework, EQF.

Livslang læring er for alle. Men i 2012–2015 vektlegger den nye agendaen å styrke de grunnleggende ferdighetene hos lavt kvalifiserte voksne.

Les den fulle versjonen av EU-Rådets Resolusjon