Avsluttede prosjekter

ALFIE – Alfabetisering for innvandrere i Europa

ALFIE var et læringspartnerskap innenfor Grundtvig-programmet. Partnerskapet bestod av organisasjone ...
ALFIE var et læringspartnerskap innenfor Grundtvig-programmet. Partnerskapet bestod av organisasjoner innenfor alfabetiseringsarbeidet. ALFIE står for Alphabetisation of Immigrants to Europe.

Noen av partnerne jobbet med politikkutforming, noen med forskning og lærerutdanning, og andre var tilbydere. Et sentralt mål for partnerskapet var å etablere en møteplass for utveksling av kunnskap, erfaringer og praksismodeller når det gjelder alfabetisering for innvandrere i Europa. Det var ønskelig å utarbeide en oversikt over anbefalte tiltak som kan bidra til å bedre kvaliteten og resultatene innenfor denne opplæringen.

Partnerskapet hadde tette bånd til European Basic Skills Network, EBSN, og ønsket å bidra  til nasjonal og europeisk politikkutforming gjennom dette samarbeidet. 

Sammen skal partnerne jobbe med temaene:

 • Lærerutdanning

 • Pedagogiske og didaktiske tilnærminger og metoder

 • Organisatoriske spørsmål

 • Styrker og svakheter ved eksisterende ordninger i de ulike landene

Arbeidet var organisert i en serie på fem seminarer, med ulike oppgaver under og mellom seminarene. Resultatene ble spredd via nasjonale nettverk og gjennom samarbeidet med EBSN.

Partnere

 • Vox, Norge (prosjektkoordinator)

 • ACEFIR, Spania

 • Albeda College, Nederland

 • Akrotea.ch, Sveits

 • Universitetet i Island, Island

Prosjektperiode

1. august 2011 – 31. juli 2013

Nettside

Les mer om prosjektet på nettsidene til ALFIE.  

Rapport

BASKET – Utdanning av lærere som underviser i grunnleggende ferdigheter

BASKET (Professional Development of Basic Skills Teachers) var et læringspartnerskap med partnere fra universitet og forskning. Partnerne utvikler modeller, læreplaner og opplæringsmoduler for utdanni ...
BASKET (Professional Development of Basic Skills Teachers) var et læringspartnerskap med partnere fra universitet og forskning. Partnerne utvikler modeller, læreplaner og opplæringsmoduler for utdanning av lærere som underviser voksne i basisferdigheter.

Partnerskapet ønsket å etablere en møteplass der man kunne utveksle kunnskap, erfaringer og praktiske modeller når det gjelder å utvikle og etablere en slik utdanning.

Partnerskapet fokuserte på god praksis og hva som er de viktigste utfordringene i forhold til organisering og gjennomføring. Det viktigste resultatet av BASKET var et utkast til retningslinjer og anbefalinger for videre utvikling av utdanning for lærere som skal undervise voksne i grunnleggende ferdigheter. Partnerskapet ønsket å bidra til nasjonal og europeisk politikk på området gjennom samarbeidet med European Basic Skills Network, EBSN.

BASKET var et læringspartnerskap innenfor Grundtvig/ EUs program for livslang læring.

Partnere:

 • Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Norge (koordinator)

 • Institute of Education, University of London, Storbritannia

 • Schweizerischer Verband für Weiterbildung, SVEB, Sveits

 • Romanian Institute for Adult Education, IREA, Romania

 • German Institute for Institute for Adult Education, Leibniz Centre, DIE, Tyskland

 • Regional centre of Education and Language School Providing State Language Exams Pilsen, Tsjekkia

 • Progress Consult, Ungarn

 • Education Scotland, Storbritannia

Prosjektperiode

1. august 2011 – 31. juli 2013

Nettside

For mer informasjon om BASKET, se  http://basket.vox.no

CELiNE – yrkesopplæring med lesing og skriving

Den moderne arbeidsmarknaden krev at alle skal kunne lese og forstå ulike typar skriftleg materiale i arbeidskvardagen. CELINE hadde som mål å hjelpe lærarane å integrere lesetrening inn i den andre f ...
Den moderne arbeidsmarknaden krev at alle skal kunne lese og forstå ulike typar skriftleg materiale i arbeidskvardagen. CELINE hadde som mål å hjelpe lærarane å integrere lesetrening inn i den andre fagopplæringa.

CELiNE (Content Embedded Literacy Education for the New Economy) var eit internasjonalt samarbeidsprosjekt om kompetanseutvikling hos yrkesfaglege lærarar.

Prosjektet hadde som mål å utvikle:

 • ei beskriving av kva ferdigheiter læraren bør ha for å kunne integrere lesetrening inn i den yrkesfaglege opplæringa
 • ein fagplan for opplæring på området, både som grunnleggjande opplæring og som etterutdanning på arbeidsplassen.
 • undervisningsmateriell som kan hjelpe lærarane å gi tilpassa undervisning ut frå behova til elevane og verksemdene

Partnarer

Prosjektet blei leia av «Romanian Institute for Adult Education» frå Romania.

Vox si rolle i prosjektet var å hjelpe med dei erfaringane vi har frå tidlegare prosjekt relatert til lesing og skriving i arbeidslivet. Formålet var dermed å hjelpe til ei vidareutvikling av jobbrelatert lesedugleik.

Forutan Vox, er dei andre partnerane DIE (Tyskland), Ergon K.E.K – Vocational training Centre (Hellas), Universitetet i Firenze (Italia), German Romanion Foundation Centre for Vocational Training and Development (Romania) og Stocksholms Universitet (Sverige).

Prosjektperiode

2007 - 2009

CORMEA – Connecting Research and Mathematics Education for Adults

Vox deltok i Nordplus Voksen-prosjektet «En bro mellom forskning og skoleverdenen for voksnes matema ...
Vox deltok i Nordplus Voksen-prosjektet «En bro mellom forskning og skoleverdenen for voksnes matematikklæring – et nordisk samarbeid.»

Prosjektet var et samarbeid mellom fagfolk som arbeider med matematikkopplæring. 

Sentrale problemstillinger var:

 • Hvordan overføres matematikkdidaktiske forskningsresultater til skoleverdenen?

 • Hvordan kommer disse resultatene den voksne til gode?

 • Hvordan kan lærere synliggjøre interessante problemstillinger som det kan forskes på?

 • Hvordan kan dialogen mellom lærere og forskere utvikles?

Prosjektet ble koordinert av Åsø Vuuxengymnasium (Stockholm). CORMEA ble presentert på Matematikbiennalen i Stockholm 31. januar 2008.

Lærere, forskere og byråkrater innen voksenopplæring i matematikk var velkomne i prosjektet. 

ENIL – Europeisk nettverk for læring mellom generasjonar

Nettverket skal gi til auka bruk av læring mellom generasjonar, ein metode der fleire generasjonar deltek i aktivitetar for å lære av kvarandre eller av ein lærar. ENIL står for European Network for I ...
Nettverket skal gi til auka bruk av læring mellom generasjonar, ein metode der fleire generasjonar deltek i aktivitetar for å lære av kvarandre eller av ein lærar. ENIL står for European Network for Intergenerational Learning.

Intergenerational learning (IGL) byggjer på familielæring, men inneber at deltakarane ikkje nødvendigvis er i slekt eller har ein personleg relasjon til kvarandre i utgangspunktet.

ENIL skal

 • utvikle ei nettbasert plattform for deling av god praksis, nyheiter og utvikling innan IGL
 • leggje tilrette for diskusjon og felles forståing av IGL
 • utvikle ei fleirspråkleg ordliste for å klargjere bruken av omgrep innan IGL
 • auke kjennskap til og bruk av IGL
 • styrke uformelle nettverk
 • hjelpe til politikkutforming gjennom å dokumentere gode modellar

Partnerar

ENIL blir koordinert av EPFF (Espace Pédagogique Formation France) i Marseille og har 25 partnerar frå 20 europeiske land. Vox er den norske partneren.

Prosjektperiode

Desember 2010 – desember 2013

Konferansar

 • Intergenerational Learning and Volunteering, Roma 9.–12. november 2011
 • Intergenerational Learning and Active Aging, Nürnberg, 22.–23. november 2012
 • Sluttkonferanse, Brussel, 8.–13. oktober 2013*

* Datoen kan bli endra

Bakgrunn

ENIL er støtta av EU sin Lifelong Learning Programme, og byggjer på arbeidet i European Family Learning Network, 2006 – 2009 og Falcon, 2004 – 2005.

Nettstad

Følg nettverket på: www.enilnet.eu

europass+

Prosjektet utvikla eit nettbasert verktøy for å dokumentere uformell kompetanse i ei form som kan bl ...
Prosjektet utvikla eit nettbasert verktøy for å dokumentere uformell kompetanse i ei form som kan bli forstått over heile Europa. Målgruppa for verktøyet var lærlingar.

Københavnprosessen og fokuset på livslang læring førte til ei aukande interesse i Europa for tverrnasjonal synleggjering av læringsutbytte.


I prosjektet europass+ utvikla utdanningsekspertar frå sju europeiske land eit nettbasert verktøy som skulle hjelpe lærlingar i å dokumentere uformell kompetanse på ein rask, tydeleg og sjølvstendig måte.

europass+ verktøyet skulle

 • kunne inkluderast i eit utvida nettbasert hjelpesystem for Europass CV og/eller kunne bli gjort tilgjengeleg på nasjonale nettstadar  

 • innehalde relevante eksempel og hjelp for å betre dokumentasjonen av uformell læring 

 • gjere det mogeleg å beskrive kompetansen sett opp mot det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF)

 • vere tilrettelagt også for personar utan avanserte ikt-kunnskaper


Byggjer på europeiske erfaringar

europass+ blei utvikla i ein fleirnasjonal partnarskap av ekspertar frå Tyskland, England, Frankrike, Noreg, Polen, Spania og Sveits. Dei utvikla verktøyet med bakgrunn i allereie utvikla kompetansepass og andre europeiske kompetansekartleggingsverktøy. Partnerane i prosjektet representerte opplæringssenter, forskingsinstitusjonar og representantar for fagforeiningar, arbeidsgivarar og nasjonale organisasjonar.

Organisering

Prosjektperiode: 1. oktober 2006–30. september 2008

Støtta av: EU-kommisjonen, Leonardo da Vinci-programmet

Prosjektansvarleg: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) GmbH (Forskningsinstitutt for yrkesutdanning) 

Nettsider

Meir informasjon om prosjektet og pilotversjonen av verktøyet finst på

www.europassplus.info
 

HIPPO – Individuelle opplæringsløp for innsette

Målet med prosjektet var å fremme reintegrering av innsette i samfunnet og arbeidslivet gjennom å gi individuelt tilpassa opplæringsløp i fengselsundervisninga. HIPPO står for «How Individual Learning ...
Målet med prosjektet var å fremme reintegrering av innsette i samfunnet og arbeidslivet gjennom å gi individuelt tilpassa opplæringsløp i fengselsundervisninga. HIPPO står for «How Individual Learning Pathways are Possible for Offenders».

HIPPO samanlikna system og praksis for fengselsundervisning i deltakarlanda. Prosjektet hadde ei heilskapleg tilnærming og så på kva som skjer frå ein person begynner soninga til han/ho blir sluppe laus. Desse inkluderte myndigheitene sine beslutninger om fengselsundervisning, praksis for realkompetansevurdering, kartlegging av behov, hindringar for læring og strategiar for å løyse desse.


I tillegg undersøkte prosjektet god praksis for samarbeid mellom lærarar, rettleiarar, tilsette i fengsla, fengselsadministrasjonen og eksterne organisasjonar.

Deltakarar

Prosjektet hadde partnerar frå Finland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Luxemburg og Noreg. Vox koordinerte prosjektet.

Prosjektperiode

HIPPO var eit toårig Grundtvig læringspartnarskap som starta hausten 2009.

Nettside

www.statvoks.no/hippo

M2M - From Migration to Management

Et læringspartnerskap for å rekruttere flere ledere med innvandrerbakgrunn.
Et læringspartnerskap for å rekruttere flere ledere med innvandrerbakgrunn.
«From Migration to Management» (M2M) var et læringspartnerskap under EU sitt Grundtvig program med partnere i Spania, Belgia, Frankrike, Danmark, Storbritannia og Norge.
 
Målet med prosjektet var at flere innvandrere skulle rekrutteres og kvalifiseres til lederstillinger på ulike nivå.

Ansatte med innvandrerbakgrunn dominerer ofte i enkelte sektorer, men er sjeldent synlige i lederposisjoner. Rekruttering av innvandrere som ledere anses som viktig for å bevare et godt demokrati, men også for å få gode rollemodeller for neste generasjon.

Partnerskapet i M2M tok for seg de gode eksemplene på metoder, modeller og praksiser som allerede var implementert for å rekruttere flere ledere med innvandrerbakgrunn.

I tillegg skulle de identifisere hindringene innvandrerne møter i arbeidslivet og kriteriene for å lykkes i å komme i lederposisjon.
 
Det er Vox som koordinerer prosjektet.

Prosjektperiode

2007-2009

Partnere

 • Vox, Norge (koordinator)
 • AJUNTAMENT DE MANRESA, Spania
 • Katholieke Hogeschool Mechelen, Belgia
 • GRETA du Velay, Frankrike
 • Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, Danmark
 • Westminster Adult Education Service, Storbritania

Hjemmeside

For mer informasjon om M2M, se prosjektets hjemmeside 

NOCO – Nordplus Vuxen mobilitetsprosjekt

Et nordisk samarbeid mellom arbeidsgivere, minoritetsspråklige arbeidstakere og opplæringsinstitusjo ...
Et nordisk samarbeid mellom arbeidsgivere, minoritetsspråklige arbeidstakere og opplæringsinstitusjoner for å utvikle god språklæring i den praktiske yrkeskvalifiseringen.

Målet med NOCO-prosjektet var å forbedre integreringen av minoritetspråklige i arbeidslivet i Norden ved å inkludere språklæring som en del av yrkeskvalifiseringen.

Foruten Vox bestod prosjektgruppen av fem voksenopplæringsinstitusjoner i Finland, Sverige, Norge og Danmark i tillegg til fire andre bedriftspartnere og arbeidsgivere.

Sammen skulle disse komme frem til god praksis når det gjelder språklæring knyttet til praktisk arbeid.

Vox, sammen med de øvrige samarbeidspartene, bidro til spredning av prosjektresultatene i etterkant.

Prosjektperiode

2007–2009

Partnere

 • Salpaus Futher Education, Finland (koordinator)
 • Sprogcenter, Viborg, Danmark
 • Comvux SFI Vasterås, Sverige
 • Trondheim Kommune, Norge
 • Vox, Norge

OBSERVAL – europeisk observatorium for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse

Hovedmålet med dette prosjektet var å lage en database over dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse i europeiske land. Databasen ble jevnlig oppdatert og den er tilgjengelig i «Det europeiske o ...
Hovedmålet med dette prosjektet var å lage en database over dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse i europeiske land. Databasen ble jevnlig oppdatert og den er tilgjengelig i «Det europeiske observatoriet» via Internett.

Hensikten var å framskaffe rapporter og dokumenter som er begrenset i bruk og spredning utenfor landet eller regionen eller institusjonen hvor de ble produsert og som samtidig var nyttige for en lang rekke aktører, for eksempel beslutningstakere på nasjonalt eller institusjonelt nivå, partene i arbeidslivet, personaldirektører og mennesker som arbeider med dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse.

Prosjektet satset på å presentere innsamlet materiale i et felles format og på en måte som gjør det lettere å forstå og sammenligne.
 
Fire kategorier av informasjon var tilgjengelig i Observal:

1. Formell informasjon:

Offentlige tekster om:

 • organisering av dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse i hvert av partnerlandene

 • verktøy som blir brukt av institusjonene som er ansvarlige (kriterier, rapporter, portfolio, intervjuskjema m.m.)

 • statistikk og resultatrapportering

Disse dokumentene ble lagt fram på de nasjonale språkene, med en kort kommentar på engelsk som forklarer innholdet og sentrale punkter. 

2. En årlig statusrapport

Når det gjelder implementering av ordninger for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse i landet, aktuelle debatter og diskusjoner, kommunikasjon omkring realkompetansevurdering i forhold til andre europeiske initiativ (europeisk kvalifikasjonsrammeverk, innføring av poengsystemer (credits), læringsutbytte som grunnlag for presentasjon av programmer og anerkjennelse av individuelle utdanningsveier, Aksjonsplanen for voksnes læring 2008-2010, de framtidige retningslinjer for utviklingen av valideringsprosesser i medlemsland m.m.). Denne rapporten ble skrevet på engelsk. 

3. Case studies

Case studies som representerte interessante og innovative initiativ og utprøvinger, gode og til og med «dårlige» eksempler, og hindringer man støtte på under implementeringen. Disse casene var ikke nødvendigvis skriftlige dokumenter, men også videoer, rapporter fra intervjuer med jurymedlemmer og personaldirektører og portretter av kandidater.

4. Bibliografisk oversikt

En bibliografisk oversikt over rapporter, bøker, artikler og oversikter over spørsmål innen dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse som hvert år publiseres i et land. Hensikten var å finne fram til fem til ti dokumenter som bidro vesentlig til framgang innen refleksjon og praksis og å presentere korte resymeer (1-2 sider) på engelsk av hovedresultatene.

En koordinator i hvert land samlet og forberedte disse dokumentene. Hans eller hennes oppgave var å sette sammen et nasjonalt team med representanter for forskjellige sektorer: høyere utdanning, yrkesutdanning, voksenopplæring og tredje sektor.

Teamets rolle var å hjelpe koordinatoren med å finne nyttige dokumenter, eksempler på god og dårlig praksis som kan gjøres til gjenstand for case studies og å bidra til utarbeidelsen av en årlig statusrapport for landet. Sammensetningen og styringen av dette teamet var et ansvar som tilligger koordinatoren i hvert land, og han/hun rapporterte til styringsgruppen i Observal.

Informasjonen ble kontrollert av ekspertene i styringsgruppen i Observal.

Organisering

Observal var et europeisk prosjekt støttet av Leonardo da Vinci-programmet. EUCEN, the European University Continuing Education Network, leder prosjektet. Partnerne var team i 24 forskjellige land i Europa, og de representerte forskjellige utdannings- og opplæringssektorer.

 

To møter ble gjennomført:

 • Et møte i andre semester i 2009 i Sverige, under Sveriges presidentskap i EU, hvor den første versjonen av Observal ble presentert og diskutert med representanter for mulige brukere

 • En konferanse i Belgia i 2010, under det belgiske presidentskapet i EU, for å presenterer sluttversjonen av Observal og for, sammen med beslutningstakere og sentrale europeiske nettverk på området, å se på mulige oppfølginger og løsninger for å sikre en bærekraftig utvikling av ordningene for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse  

Les mer på OBSERVALs nettsider   

Realkompetanse i reiselivssektoren (ETAP for Tourism)

Europeisk prosjekt utvikler innovative verktøy og metoder for verdsetting av realkompetanse i reisel ...
Europeisk prosjekt utvikler innovative verktøy og metoder for verdsetting av realkompetanse i reiselivssektoren.

Prosjektets mål

Målet med prosjektet er å vurdere ulike eksisterende metoder og verktøy for å synliggjøre ikke-formell og uformell kompetanse. Evalueringen skal brukes for å øke bruken av dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse innen reiselivssektoren.

Forventede resultater

 • Analyse av eksisterende metoder og verktøy fra de fem partnerlandene
 • Anbefalinger av metode og praktisk gjennomføring av dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse
 • Modularisering av opplæringsprogrammer innen reiselivssektoren
 • Dataprogram for vurdering av relevant kompetanse
 • Opplæringsprogram for fagkonsulenter
 • Gjennomføring av kompetansevurderinger

Partnere

Det er 8 partnerorganisasjoner fra 5 land; Litauen, Spania, Danmark, Storbritannia og Norge.

Bakgrunn

Antall ansatte innen turisme og reiseliv innen Europa har økt kraftig de siste årene. I mange land er det mange ukvalifiserte arbeidstakere innen denne sektoren. Behovet for å synliggjøre og verdsette opparbeidet kompetanse og få denne formalisert er stigende.

Roadmap – kvalitetsrammeverk for opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Formålet med prosjektet er å lage eit utkast til eit kvalitetsrammeverk for opplæringstilbodet i gru ...
Formålet med prosjektet er å lage eit utkast til eit kvalitetsrammeverk for opplæringstilbodet i grunnleggjande ferdigheiter i Noreg.

Vox samarbeider med dei viktigaste fagmiljøa innan vaksne si læring for å få på plass «A Roadmap towards a Quality Framework for Basic Skills Provision». Prosjektet er støtta av EU sitt program for livslang læring.
Opplæring i grunnleggjande ferdigheiter for vaksne er ein av dei viktigaste føresetnadane for ei vellykka gjennomføring av regjeringen sin politikk for livslang læring. Ei rekkje tiltak i Noreg gir lågt kvalifiserte vaksne ein sjanse til å forbetre dei grunnleggjande ferdigheitene sine, men tilbodet er fragmentert med tanke på kvalitet og ansvarsområde innanfor dei ulike sektorane og vi manglar eit overordna kvalitetsrammeverk.


Tilskottsmidlane frå EU-kommisjonen er øyremerkte dei nasjonale koordinatorane og er tilsikta arbeidet med implementeringa av EUs Renewed Agenda for Adult Learning

Vox fekk søknaden sin godkjent i august 2012. Den nye agendaen legg vekt på arbeidet med kvalitet, og har spesielt fokus på grunnleggjande ferdigheiter.

Struktur

 • Koordinator: Vox

 • Styringsgruppe: fem avdelingsdirektørar i Vox

 • Kjernegruppe: styringsgruppa + representantar frå

  Utdanningsdirektoratet, Nav, AOF, IKVO

 • Internasjonal ekspertgruppe:

  Storbritannia, Nederland, Danmark, Slovenia

 • Referansegruppe: cirka ti representantar frå relevante aktører innan fagfeltet vaksne si læring

Prosjektperiode

1. oktober 2012 til 30. september 2014.

Verktøy for mangfald – Tools for Diversity

Prosjektet sitt mål var å styrkje leiarane si evne til å handtere mangfald på arbeidsplassen. Det retta seg spesielt inn mot leiarar, instruktørar og andre som er ansvarlege for opplæring og utvikling ...
Prosjektet sitt mål var å styrkje leiarane si evne til å handtere mangfald på arbeidsplassen. Det retta seg spesielt inn mot leiarar, instruktørar og andre som er ansvarlege for opplæring og utvikling av kompetanse på arbeidsplassen sin.
Tools for Diversity (TforD) var eit toårig Leonardo da Vinci prosjekt som starta hausten 2006 og hadde partnerar frå Finland, Polen, Hellas, Spania og Noreg. Noreg var representert ved Mangfold i Arbeidslivet (MIA) og Vox.
 
Prosjektet resulterte i eit kursopplegg: Verktøy for mangfald på arbeidsplassen. Les meir om det her.

Konkrete verktøy

TforD har utvikla eit verktøy leiarar og instruktørar kan bruke for å få eit bilete av holdningar til mangfald, kva som er utfordringane og kor potensialet for forbetring ligg på eigen arbeidsplass.

Kurs

Det blei også utvikla eit kurskonsept som blei prøvt ut i løpet av prosjektperioden. Til dette arbeidet knytte partnerane i prosjektet seg til ulike organisasjonar, institusjonar og bedrifter som var interesserte i å vere med å prøve ut dette.

Mål

Den langsiktige målsetjinga for TforD er at trening i å handtere og utnytte mangfald på arbeidsplassen skal bli ein integrert del av opplæringsstrukturen på arbeidsplassane.

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet var blant anna effektane av globalisering og ein aukande geografisk mobilitet i europeiske land. I ein slik sosial realitet blir det stadig klarare at samfunnet og arbeidsplassane må sjå på mangfald på arbeidsplassen som ein styrke og noko å gjere seg rik på, og som noko som fremmar nytenking og kreativitet.

I tillegg tok prosjektet for seg andre tema relaterte til mangfald som alder, kjønn, seksuell legning, helse, funksjonshemming, språk og meiningar/verdiar.

Referansegruppe

Kvar partner hadde ei referansegruppe. Noreg hadde desse institusjonane i referansegruppa: Fretex, Avinor, Ullevål Universitetssykehus (Serviceavdelingen), Hero Flyktningemottak, Folkeuniversitetet Asker, Oslo Handelskammer og Stopp Diskrimineringen.

Referansegruppa var med på å utvikle innhaldet og metodane i verktøya som blei utvikla. Både referansegruppa og andre verksemder som ønskjer å prøve ut produkta har bruksrett til alt materiale som blei utvikla i prosjektet.