Avsluttede prosjekter

ALFIE – Alfabetisering for innvandrere i Europa

ALFIE var et læringspartnerskap innenfor Grundtvig-programmet. Partnerskapet bestod av organisasjoner innenfor alfabetiseringsarbeidet. ALFIE står for Alphabetisation of Immigrants to Europe.

BASKET – Utdanning av lærere som underviser i grunnleggende ferdigheter

BASKET (Professional Development of Basic Skills Teachers) var et læringspartnerskap med partnere fra universitet og forskning. Partnerne utvikler modeller, læreplaner og opplæringsmoduler for utdanni...

CELiNE – yrkesopplæring med lesing og skriving

Den moderne arbeidsmarknaden krev at alle skal kunne lese og forstå ulike typar skriftleg materiale i arbeidskvardagen. CELINE hadde som mål å hjelpe lærarane å integrere lesetrening inn i den andre f...

CORMEA – Connecting Research and Mathematics Education for Adults

Vox deltok i Nordplus Voksen-prosjektet «En bro mellom forskning og skoleverdenen for voksnes matematikklæring – et nordisk samarbeid.»

ENIL – Europeisk nettverk for læring mellom generasjonar

Nettverket skal gi til auka bruk av læring mellom generasjonar, ein metode der fleire generasjonar deltek i aktivitetar for å lære av kvarandre eller av ein lærar. ENIL står for European Network for I...

europass+

Prosjektet utvikla eit nettbasert verktøy for å dokumentere uformell kompetanse i ei form som kan bli forstått over heile Europa. Målgruppa for verktøyet var lærlingar.

HIPPO – Individuelle opplæringsløp for innsette

Målet med prosjektet var å fremme reintegrering av innsette i samfunnet og arbeidslivet gjennom å gi individuelt tilpassa opplæringsløp i fengselsundervisninga. HIPPO står for «How Individual Learning...

M2M - From Migration to Management

Et læringspartnerskap for å rekruttere flere ledere med innvandrerbakgrunn.

NOCO – Nordplus Vuxen mobilitetsprosjekt

Et nordisk samarbeid mellom arbeidsgivere, minoritetsspråklige arbeidstakere og opplæringsinstitusjoner for å utvikle god språklæring i den praktiske yrkeskvalifiseringen.

OBSERVAL – europeisk observatorium for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse

Hovedmålet med dette prosjektet var å lage en database over dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse i europeiske land. Databasen ble jevnlig oppdatert og den er tilgjengelig i «Det europeiske o...

Realkompetanse i reiselivssektoren (ETAP for Tourism)

Europeisk prosjekt utvikler innovative verktøy og metoder for verdsetting av realkompetanse i reiselivssektoren.

Roadmap – kvalitetsrammeverk for opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Formålet med prosjektet er å lage eit utkast til eit kvalitetsrammeverk for opplæringstilbodet i grunnleggjande ferdigheiter i Noreg.

Verktøy for mangfald – Tools for Diversity

Prosjektet sitt mål var å styrkje leiarane si evne til å handtere mangfald på arbeidsplassen. Det retta seg spesielt inn mot leiarar, instruktørar og andre som er ansvarlege for opplæring og utvikling...