Avsluttede prosjekter

ALFIE – Alfabetisering for innvandrere i Europa

ALFIE var et læringspartnerskap innenfor Grundtvig-programmet. Partnerskapet bestod av organisasjoner innenfor alfabetiseringsarbeidet. ALFIE står for Alphabetisation of Immigrants to Europe.

BASKET – Utdanning av lærere som underviser i grunnleggende ferdigheter

BASKET (Professional Development of Basic Skills Teachers) var et læringspartnerskap med partnere fra universitet og forskning. Partnerne utvikler modeller, læreplaner og opplæringsmoduler for utdanni...

EBSN – Europeisk nettverk for grunnleggende ferdigheter

Nettverket bidrar med kunnskap og anbefalinger til europeisk politikkutforming for å heve voksnes grunnleggende ferdigheter. EBSN (European Basic Skills Network) legger til rette for samarbeid mellom ...

ELGPN, Europeisk nettverk for politikkutvikling innen livslang karriereveiledning

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) har fremma utviklinga av politikk og system for karriererettleiing i eit livslangt perspektiv gjennom europeisk samarbeid siden 2007. Nettverket vart ...

ENIL – Europeisk nettverk for læring mellom generasjonar

Nettverket skal gi til auka bruk av læring mellom generasjonar, ein metode der fleire generasjonar deltek i aktivitetar for å lære av kvarandre eller av ein lærar. ENIL står for European Network for I...

EU-rådets Resolusjon om en fornyet europeisk agenda for voksnes læring

Agendaen skal gi lavt utdannede en ny sjanse til å styrke sine grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og digital kompetanse.

Roadmap – kvalitetsrammeverk for opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Formålet med prosjektet er å lage eit utkast til eit kvalitetsrammeverk for opplæringstilbodet i grunnleggjande ferdigheiter i Noreg.

SEA – spesialisering for europeiske lærere som underviser i grunnleggende ferdigheter

SEA (Specialization for European Teachers of Basic Skills for Adults) er et læringspartnerskap innenfor Grundtvig/ EUs program for livslang læring. Partnerskapet består av europeiske institusjoner som...