Videreutdanning om voksnes læring og læringskultur – 30 studiepoeng

Deltidsstudiet er hos OsloMet. Det rettar seg mot dei som er interesserte i leiing, rettleiing og undervisning i vaksenopplæringa, opplæringsansvar i bedrifter, pedagogisk verksemd i fleirkulturelle miljø.

Kvinne i blå genser

Studieplanen tek utgangspunkt i det faktumet at føresetnadane for læring så vel som måtane å lære på varierer kulturelt. Deltakarane blir førebudde gjennom studiet til oppgåver og ansvar knytt til dei vaksne menneska si læring i eit moderne, fleirkulturelt samfunn.

Undervisninga er organisert rundt fire samlingar á. tre dagar og det blir lagt opp til variert metodebruk, med stor eigenaktivitet frå studentane si side. Det inngår forelesningar og diskusjonsgrupper og deltaking i elektronisk fagleg forum. Studentane skal skrive refleksjonsnotat relaterte til innhaldet i kvar av dei fire samlingane.