Regelverk

Voksne har i følge opplæringsloven rett til grunnskoleopplæring. Denne retten inkluderer rett til opplæring i de grunnleggende ferdighetene:

  • å kunne uttrykke seg muntlig
  • å kunne skrive
  • å kunne lese
  • å kunne regne
  • å kunne bruke digitale verktøy

I 2011 presiserte Kunnskapsdepartementet at voksne som trenger det og ønsker det har rett til grunnskoleopplæring. De kan ha rett til opplæring i bare grunnleggende ferdigheter, opplæring i hele fag eller deler av fag. Rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter uten å få opplæring i hele fag er presisert i Utdanningsdirektoratets rundskriv 3/2012.

Kommunene har ansvaret for opplæringen og skal tilrettelegge og tilpasse undervisningen til den enkeltes livssituasjon. Opplæringen behøver ikke være eksamensrettet (opplæringsloven, § 4A-1).

Opplæringen i de grunnleggende ferdighetene skal som hovedregel skje innenfor rammen av de til enhver gjeldende læreplanene for de fem fagene i Kunnskapsløftet som ellers må til for å få vitnemål for voksne.

Kompetanse Norge har utviklet læringsmål i grunnleggende ferdigheter for voksne. Læringsmålene er basert på Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter og læreplanene i Kunnskapsløftet. Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne, og kan brukes som utgangspunkt når lærerne skal velge innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler den voksnes grunnleggende ferdigheter. Læringsmålene kan konkretiseres i mer individuelle mål og brukes som et hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen til voksne, uavhengig av hvilken sammenheng opplæringen skjer i.