Metoder og eksempler

Se gode eksempler på metoder, modeller, rekruttering, organisering og gjennomføring av opplæring for voksne i grunnleggende ferdigheter:

Alle grunnleggende ferdigheter

Dataspill kan brukes på mange måter i undervisning. I veilederen beskriver Spillpedagogene ulike syn på dataspill, og de peker på hvorfor spill er gode til undervisning. Veilederen tar for seg spilldidaktikk, og det gjøres rede for fire ulike perspektiver på dataspill; spill som kulturuttrykk, som ekskursjon og rollespill, som læringsarena og som verktøy.

Spillpedagogene gir råd til praktiske løsninger på tekniske utfordringer. Det gis også tips til hvordan man kan gjøre utrullingen av dataspill i undervisning; spilling på projektor, datarom, spillportaler for innkjøp og ulike spillplattformer, samt hvordan man gjør det med brannmurer, nettverk og it-avdelinger.

Kjernen i veilederen er beskrivelsen av undervisningsopplegg for åtte dataspill. Oppleggene knyttes til læringsmål i grunnleggende ferdigheter. I omtalen av hvert opplegg er det en kort beskrivelse av det enkelte spill og dets bruksområder i opplæring, læringsmål, en «slik gjør du»-oppskrift, beskrivelse av utstyrskrav, tips og ideer/oppgaver.

Det er laget undervisningsopplegg til følgende spill: GeoGuessr, We Become What We Behold, Spent, Keep Talking and Nobody Explodes, Human Resource Machine, Milkmaid of the Milky Way, The Sims 4 og Draugen. Til slutt i veilederen er det en liste over andre spill som fungerer godt i undervisning.

Læringsbasert spilling, veileder (pdf)

Fordeler med læringsmappe

Lærerne kan tilpasse læringsmappen til eget og deltakernes behov. Metodikken motiverer deltakeren til å ta aktivt del i egen læringsprosess og utvikle nye læringsstrategier.

Fordelene med læringsmappe er at:

 • den knytter grunnleggende ferdigheter til konkrete arbeidsoppgaver
 • læringsmålene blir tydelige
 • den tar utgangspunkt i deltakerens behov, kompetanse og kvalifikasjoner
 • den synliggjør læring både før, under og etter opplæringen

Lag din egen læringsmappe

Her finner du noen maler du kan bruke for å komme i gang med å lage din egen læringsmappe:

Mal for å lage læringsmappe (Word)

Innhold i læringsmappe

Del 1, Profil for basisferdigheter på jobben, gir en oversikt over hva ulike arbeidsoppgaver innebærer av grunnleggende ferdigheter.

Del 2 inneholder mål for opplæringen. Eksemplene er knyttet til Læringsmål for grunnleggende ferdigheter.

Del 3 kan brukes til kartlegging og har som mål å synliggjøre kompetanse og kvalifikasjoner som deltakeren har opparbeidet seg i løpet av livet. Den inviterer til diskusjon, refleksjon og bevisstgjøring rundt erfaringer med lesing og skriving, muntlig kommunikasjon, regning og data.

Del 4, bilder fra arbeidsplassen, er et godt hjelpemiddel for å diskutere erfaringer, arbeidsoppgaver, læringsbehov, kursinnhold og mål.

Del 5 viser eksempler på autentiske materiale fra arbeidsplassen som man kan bruke i opplæringen.

Sjekklistene for egenvurdering i del 6 er knyttet til ferdigheter, nivå og læringsmål som er brutt ned til delmål. Sjekklistene kan fungere som underveisvurdering og sluttvurdering, i tillegg til læringslogg.

Del 7 omhandler kultur på arbeidsplassen og tar for seg både skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet.

Del 8 er en visningsmappe og er i utgangspunktet tom. Den fylles med arbeider som deltakeren ønsker å vise fram og kan fungere som dokumentasjon på deltakerens sluttkompetanse. Her kan også dokumenter som for eksempel arbeidsattester, cv, kursbevis og vitnemål også samles.

Metodisk veiledning

Veiledningen gir tips og råd til lærere som skal bygge opp en læringsmappe i praksis. Den viser hvordan opplæringen i grunnleggende ferdigheter kan knyttes til arbeidskontekst og læringsmål. Veiledningen gir også en innføring i teorigrunnlaget som bruk av læringsmappe baserer seg på.

Metodisk veiledning (pdf)

Eksempler på læringsmapper

Kompetanse Norge har laget eksempler på læringsmapper for opplæring i grunnleggende ferdigheter tilknyttet tre yrker. Eksemplene er ment som inspirasjon til å lage læringsmapper for andre yrker.

Læringsmappe for renholder (pdf)

Læringsmappe for ansatte i Posten og Bring (pdf)

Læringsmappe for barnehageassistent (pdf)

Eksempler på bruk av læringsmappe (pdf)

Målgruppen for heftet er lærere og veiledere som gir opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen. Det kan være lærere som gir opplæring til arbeidstakere i Kompetansepluss eller til lærekandidater i videregående opplæring.

Kartleggingsmåten kan også brukes av lærere som på andre måter gir opplæring i grunnleggende ferdigheter i tilknytning til arbeid, arbeidstrening, språkpraksis eller praktiske aktiviteter.

Heftet viser hvordan læreren kan kartlegge sammenhengen mellom deltakerens individuelle utgangspunkt og kravene deltakerne møter i sine omgivelser.

Kartleggingen skal munne ut i en beskrivelse av alle de arbeidsoppgavene som arbeidsgiver forventer at deltakeren skal utføre. Denne beskrivelsen kalles en oppgaveprofil og er utgangspunkt for en kartlegging av hvilke oppgaver deltakeren mestrer, og hvor det er behov for opplæring.

Heftet er skrevet av Kompetanse Norge i samarbeid med Hapro Senter for yrkeskvalifisering.

Last ned heftet (pdf)

Kontakt

Vigdis Lahaug

seniorrådgiver
seksjon for læreplan

Digitale ferdigheter

Bruken av digitale verktøy og ressurser og mulighetene disse gir, reiser mange spørsmål for alle som jobber med opplæring av voksne. Vi har invitert lærere og ledere i privat og offentlig voksenopplæring, samt undervisere og forskere fra universitetssektoren, til å samtale med oss om dette. Resultatet er fem aktuelle samtaler som vi presenterer til dere i form av en podcast:

Samtale om rapporten «Språk uten grenser»

med Gerard Doetjes fra UiO og Rune Aares fra Larvik Læringssenter. Programleder er Karoline Tellum-Djarraya.

Arbeidsretting og bruk av digitale ressurser

med Marianne Berg-Stølen fra Birkelid Læringssenter og Nita Steinung Dahl fra Kompetanse Norge. Programleder er Eddie Pedersen

Organisering av og muligheter for nettbasert opplæring

med Karense Foslien fra NoTe og Merete Heintz fra Johannes Læringssenter. Programleder er Katrine Utgård


Digital kompetanse hos læreren og hos deltakerne

med Marianne Hagelia fra USN og Lene Vårum fra Delta voksenopplæring. Programleder er Eline Wigdel.Samtale om digital dømmekraft og personvern

med Louise Mifsud fra OsloMet og Gaute Thøgersen fra Larvik Læringssenter. Programleder er Helene Aarem.

Lesing og skriving

Når hver enkelt får utvikle strategier som er tilpasset egne behov og forutsetninger, kan dette bedre motivasjon og læringslyst, og risikoen for frafall kan bli mindre. Tidlig satsing på deltakernes kunnskap om teknikker og strategier kan på denne måten fremme læring og øke læringseffektiviteten.

Å finne fram til hvilke strategier den voksne deltakeren kan ha nytte av, krever både kunnskap om hva som finnes, og et reflektert forhold til hva den aktuelle deltakeren har bruk for i ulike situasjoner.

Last ned heftet (pdf)

Teksten viser også ulike måter å organisere kurs på og lenker til relevant informasjon om opplæring i lesing og skriving i arbeidslivet.

Eksemplene fra arbeidsplassen er hentet fra tre prosjekter som fikk støtte til opplæring i lesing og skriving fra Kompetansepluss.

Prosjektene ble gjennomført i 2009, og tok utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Last ned heftet (pdf)

Kontakt

Vigdis Lahaug

seniorrådgiver
seksjon for læreplan

Heftet ble skrevet i 2009, og tok utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen inneholder eksempler på

 • hvordan finne tekster på arbeidsplassen
 • hvor tekstene befinner seg og hvordan de brukes
 • hvordan ulikheter blant yrkesgrupper kan ha betydning for opplæringen
 • det viktigste formålet med tekstene
 • ulike roller de ansatte har når de møter tekstene

Heftet viser hvordan man kan gå fram for å finne ut hva det er viktigst å fokusere på i opplæringen.

Last ned heftet (pdf)

Dokumentet tar utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter for voksne i 2013.

De praktiske oppgavene er laget for ansatte i renholdsbransjen, men de individuelle målene kan tilpasses arbeidshverdagen til den enkelte kursdeltaker.

Oppgavene er i stor grad knyttet til hverdagslivet for å gjøre lese- og skriveutviklingen så relevant som mulig for den enkelte.

Innhold

Verktøyet inneholder

 • veiledning for hvordan man kan bruke kompetanseplanen
 • forslag til delmål, individuelle mål og tiltak for å nå målene
 • råd og tips om hvordan man kan planlegge opplæringen
 • maler i Word som kan fylles ut av lærer og kursdeltaker i felleskap

Se veiledning til individuell kompetanseplan (pdf)

Se mal for forside på kompetanseplanen (Word)

Se mal for inngangsnivå (Word)

Se mal for nivå 1 (Word)

Se mal for nivå 2 (Word)

Se mal for nivå 3 (Word)

Fakta

Kompetanseplanen er utviklet av Kompetanse Norge i samarbeid med Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV) med utgangspunkt i et lese- og skrivekurs som GIV hadde for ansatte i renholdsbransjen.

De faglige delmålene er utviklet i samarbeid med Bredtveit Kompetansesenter.

Regning

Målgruppen er lærere og veiledere som underviser i grunnleggende ferdigheter.

Personlig økonomi er noe som opptar de aller fleste voksne, og temaet egner seg godt for opplæring i grunnleggende ferdigheter, eller i kombinasjon med norskopplæring.

På denne siden har vi samlet flere ulike ressurser.

Managing Money

Managing Money var et EU prosjekt som ble sluttført høsten 2018. Deltakere i prosjektet kom fra til sammen seks land, inkludert Norge. Prosjektet hadde fokus på personlig økonomi med et voksenperspektiv. Prosjektet har laget en app for voksne som kan gi de en innføring i hvordan sette opp et budsjett og hvilke vurderinger en må ta i dagliglivet. Appen er basert på en læreplan. I tillegg ble det også utarbeidet et ressurshefte for lærere og et eget infohefte. All informasjon er tilgjengelig på språkene norsk, slovensk, nederlandsk, engelsk og tysk på nettstedet managing-money.eu.

Smarte valg

Et e-læringskurs i personlig økonomi. Her kan du øve på ulike grunnleggende ferdigheter med personlig økonomi som tema. E-læringen er gratis og tilgjengelig for alle voksne som ønsker å lære mer om personlig økonomi, eller øve mer på lesing og regning . 

Spill Smarte valg

Andre ressurser

Profil i grunnleggende ferdigheter

Profil for grunnleggende ferdigheter i personlig økonomi, bokmål (pdf)

Profil for grunnleggende ferdigheter i personlig økonomi, nynorsk (pdf)

Profilene kan også bestilles via et skjema som du finner her.Praksisnær opplæring i personlig økonomi

Dette hefte trekker fram flere områder innen personlig økonomi:

 • sammenlikning av priser
 • rabatter og påslag i prosent
 • budsjett og planlegging av egen økonomi
 • lån og kreditt.

Noen av eksemplene bygger på erfaring fra opplæringsprosjekter i regning som har fått støtte fra Kompetanse Norge.

Last ned heftet om praksis opplæring i personlig økonomi (pdf)

Undervise i personlig økonomi

Denne videoen viser hvordan en kan undervise i personlig økonomi og hvilke fordeler det har:

Kontakt

Eksemplene viser blant annet:

 • hvordan opplæringen kan bidra til å effektivisere og forbedrede prosesser i produksjonsbedrifter
 • hvordan du kan hjelpe bedriften med å identifisere matematikken og forbedre løsningsstrategiene de ansatte bruker
 • hvordan en tett kobling mellom praktisk erfaring og opplæring i regning kan være en god opplæringsmodell for fagopplæring i bedrift

Heftet er laget i samarbeid med bedriftene Gyproc AS og Trox Auranor.

Teksten belyser viktige sider ved planleggingen, organiseringen og gjennomføringen av kursene. Den peker på utfordringer og suksesskriterier og kan bidra med gode ideer til kurstilbydere både når det gjelder organisering og pedagogisk tilrettelegging.

Last ned heftet (pdf)

Kompetansemål for hverdagsmatematikk ble brukt som redskap i arbeidet. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i 2013.

Du kan laste ned Hverdagsmatte helt gratis.

Alle filene er pdf-filer mellom 300 kB og 2MB.

Hverdagsmatte er først og fremst skrevet til bruk i en undervisningssituasjon. Heftet kan brukes i egne kurs i grunnleggende regning og i sammenheng med grunnskoleopplæring for voksne. Heftet bygger på Migramatte som henvender seg til voksne minoritetsspråklige.

Du finner nedlastingene til Migramatte nederst på denne siden.

Innhold

Oppgavene er hovedsakelig på nivå 1 og 2 i læringsmål for hverdagsmatematikk. Hver oppgave er merket med nivå.

Informasjon om hvordan du bruker heftet finner du her.

Del 1 Grunnleggende regning. Last ned hele del 1

Del 2 Året og klokka

Del 3 Å reise

Del 4 Kjøp og salg

Del 5 Helse

Del 6 Personlig økonomi

Del 7 Vi regner med ulike mål

Ressurser

Heftet er skrevet i samsvar med krav til lettlestpublikasjoner fra Statens informasjonstjeneste.

Revisjonen er foretatt av Anna Gustavsen og Ingjerd Lorange, mens Migramatte ble utviklet av Anna Gustavsen og Cristina Berg og kom ut i 2005. Anna Gustavsen og Tanja Aas har tilrettelagt heftet for nett.

Migramatte

Migramatte ble laget for minoritetsspråklige med liten skolebakgrunn og/eller kort botid i landet. Det ble lagt vekt på leseforståelse, ordkunnskap og muntlige ferdigheter i tillegg til å øve inn regneferdigheter.

Her finner du de delene av Migramatte som er vesentlig forskjellige fra eller utelatt i Hverdagsmatteheftet. Vi har lagt ut hele Del 2 og Del 6. Disse delene kan brukes i stedet for de tilsvarende delene fra Hverdagsmatte.

«Viktige ord» og «Forskjellige former» hører begge hjemme i Del 1. «Viktige ord» er ikke med i Hverdagsmatte, «Forskjellige former» er med i en kortere versjon.

Del 2 Året og klokka, M

Del 6 Personlig økonomi, M

Ressurser

© Kompetanse Norge (Vox), 2009

Foto: Kompetanse Norge (Vox) og Scanpix

Illustrasjoner: JND, Svein Myhreng og Tegnestua

Rutetabeller: Ruter AS og Nettbuss Lillestrøm AS

Kontakt

Anna Gustavsen

rådgiver
seksjon for fleksibel læring

Muntlige ferdigheter

Arbeidsgivere legger stadig mer vekt på gode muntlige ferdigheter når de skal ansette nye medarbeidere. For å kunne samarbeide om å løse oppgavene effektivt og trygt er det nødvendig å kunne ta imot beskjeder, gjøre avtaler, og gi og ta instruksjoner på en klar måte. Det er i tillegg avgjørende å kunne tilpasse språket til den vi snakker med. Vi må mestre både fagord og formelt språk i tillegg til dagligdags småprat med kolleger.

Heftet gir eksempler på opplæring i muntlige ferdigheter knyttet til arbeidspraksis og fagopplæring. Det tar også for seg Profiler for basisferdigheter på jobben som utgangspunkt for opplæringen. Profilene kan være en god støtte når du som lærer skal planlegge et kurs i muntlige ferdigheter i jobben.

Last ned heftet (pdf)