Voksenpedagogikk

Tips til deg som skal gi opplæring til voksne i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, data og muntlig kommunikasjon.

Voksne i en læringssituasjon:

  • Voksne er mest motivert for læring som har sammenheng med deres livssituasjon.
  • Voksne lærer lettere dersom de kan være aktive og påvirke sin egen læreprosess.
  • Voksne har innsikt og erfaringer som læringen må ta utgangspunkt i og bygge på.
  • Voksne lærer lettere når teori og praksis ikke er adskilt, men blir kombinert i læringsprosessen.
  • Voksne er mer interessert i å lære for å løse problemer eller oppgaver, enn i bare å lære et fag.

Kompetanse Norge anbefaler at opplæring for voksne er praksisnær.

En opplæringssituasjon innebærer mange valg. De bør være basert på en mest mulig helhetlig forståelse av den situasjonen vi planlegger for. Den didaktiske relasjonsmodellen er et hjelpemiddel for å få overblikk over hvilke faktorer vi bør ta hensyn til, og se sammenhengen mellom de forholdene som i større eller mindre grad påvirker situasjonen. Utfordringen ligger i å ta de beste valgene.