Opplæring innenfor kriminalomsorgen

Tips og råd for å gi opplæring i grunnleggende ferdigheter til innsatte. Opplæringen gjelder lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter.

Opplæringen i grunnleggende ferdigheter kan gjennomføres ved å bruke arbeidsdriften som læringsarena, for eksempel i kjøkken og vaskeri, renhold, verksted og gartnervirksomhet. Det handler om å se mulighetene og systematisk arbeid for å gi de innsatte praksisnær opplæring. Kompetanse Norge har gjennomført slike prosjekter i kriminalomsorgen i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Eksempler

Lær av prosjekter som har kombinert teori og praksis i opplæringen av innsatte. Prosjektene viser hvordan skoleavdeling og arbeidsdrift i fengslene kan samarbeide.

Rapporten viser hvordan opplæringen ble knyttet til arbeidsdriften i fengslene. Verksbetjenter og lærere har erfart hvordan de kan bruke arbeidsdriften som læringsarena og integrere opplæringen i arbeidsoppgaver og yrkesutførelsen. Prosjektene har etablert samarbeidsrutiner som bidrar til å videreføre den praksisnære opplæringen i ordinær drift.

 

 

Oslo fengsel avdeling A og Grønland voksenopplæring (GVO) har samarbeidet om praksisnær opplæring i renhold for innsatte. Vasketralle hvor det er hengt opp laminerte kort som viser oppgaveneProsjektet er støttet med midler fra Kompetanse Norge.

Målet har vært å utvikle en pedagogisk og organisatorisk modell som kan overføres til andre deler av arbeidsdriften innenfor kriminalomsorgen, for eksempel kjøkken og verksteder, i tillegg til renhold.

Deltakerne i opplæringen har hatt liten skolegang. De kan ikke norsk og hadde svært begrensede kunnskaper i engelsk. Men de hadde behov for engelsk som hverdagsspråk og som opplæringsspråk.

Undervisningsopplegg

Lokal læringsplan

Grønland Voksenopplæring har laget en lokal læreplan basert på sentrale kompetansemål i engelskfaget. Den operative opplæringsplanen  består av delmål fra den lokale læreplanen og læringsmål i grunnleggende ferdigheter for renholdere på engelsk. Bare deler av den lokale læreplanen ble tatt i bruk, i første rekke muntlige ferdigheter. Et par av læringsmålene gjaldt lesing, og skriving og regning.

Deltakerne må ha et sosialt språk for å fungere som kolleger og samarbeidspartnere, og et arbeidsspråk for å kunne utføre jobben.

Utsnitt av lærerplanen på engelsk

Sjekk ut lærerplanen: Basic English for Cleaners Curriculum (pdf).

Eksempler på lokale læringsmål er

  • Muntlig – å hilse høflig på kolleger, beskrive et rom du skal arbeide i og beskrive en rengjøringsaktivitet.
  • Lesing og skriving - å lese på en liste over arbeidsoppgaver og krysse av for at den aktuelle (den riktige/rette) arbeidsoppgaven er utført.
  • Regning – å lære å telle til 20. Lære hvilken dag det er og hvor lang tid det tar å utføre noen av de vanligste renholdsoppgavene.

Pedagogisk materiale og metode

Grønland Voksenopplæring har laget en samling bildekort som festes på renholdstralla som et hjelpemiddel i muntlig kommunikasjon. Det ble tatt digitale bilder av lokaler, inventar, utstyr og forskjellige overflater som ble lagt i tematiske mapper og laminert som kort over forskjellige temaområder. Temaene illustrerer de forskjellige komponentene i operasjonen i renholdsopplæringen. En arbeidsperm med de samme bildene i stort format ligger på kontoret der morgenmøtene foregår, slik at den kan brukes som en slags pekebok.

Hvordan foregikk opplæringen

Dagen begynte mLaminerte bildekort som festes på renholdstrallaed et morgenmøte der renholdsoppgavene ble gjennomgått ved å peke på bildene og forklare på enkel engelsk. Leder forsikret seg om at instruksjoner og beskjeder var forstått. Deretter ble renholdet utført under veiledning. Når oppgavene var utført, ble de kontrollert. Deretter kunne den innsatte enten selv, eller med hjelp, krysse av på et skjema for at oppgaven var tilfredsstillende utført.

Opplæringsplanen for prosjektet var basert på en fireukers periode, der tre uker gikk med til opplæring i renholdsfaget, og en til å vise hva deltakerne mestret rent praktisk etter endt opplæring. De ble kurset tre dager i uka, i alt seks timer. Dette ga et grunnlag for opplæringsbevis.

Resultat

Alle som deltok fikk et kursbevis, på norsk og engelsk, som viste hvilke renholdsoppgaver de hadde gjennomgått, for eksempel renhold av toalett, boning av gulv og behandling av ulike overflater. Kursbeviset viste også hvilke læringsmål i engelsk som var oppnådd.

Deltakerne var svært opptatte av å få kursbevis. Enkelte har fortalt at dette er det første beviset de noen gang har fått som dokumenterer noe de kunne. Andre skulle tilbake til hjemlandet og tror at de er de eneste på sin hjemplass som har denne renholdskompetansen. Prosjektet oppleves med andre ord som nyttig og verdifullt.

Eksemplene viser hvordan arbeidsdriften kan være arena for trening av grunnleggende ferdigheter. Eksemplene er hentet fra snekkerverkstedet på Bredtveit, tømrerprosjektet på Ullersmo og småindustrien på Ila.

 
 

Se reportasje fra Ullersmo

Rapporten viser hvordan opplæring i grunnleggende ferdigheter kan knyttes til problemstillinger og tekster i deltakernes arbeidshverdag. Den bekrefter hvor viktig det er å legge til rette for et tett samarbeid mellom skole og arbeidsdrift. 

 Last ned rapporten (pdf)

 

Statssekretær Kristin Bergersen sto for den offisielle åpningen av Bilfaglig kompetansesenter ved Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg 26. oktober 2012.

– Bilteknisk kompetansesenter er et utmerket eksempel på at innsatte kan bli motivert, få praktisk erfaring og tilrettelagt opplæring mens de gjennomfører straff, sa Bergersen før hun fikk æren av å kaste en bøtte vann over en av de nyrenoverte bilene på verkstedet.

Gjennom daglige arbeidsoppgaver på verkstedet styrker de innsatte sine grunnleggende ferdigheter. Opplæringen skjer i nært samarbeid mellom verkstedet og Færder videregående skole.

Om bilpleiefag for å lære grunnleggende ferdigheter

I ein artikkel på nettsida til Ullersmo fengsel fortel lærarar og innsette om kurset.

– I do this because i want to be someone else, seier «Jeremy» (27). Han var ein av seks elevar på Ganguttkurset på Ullersmo i 2011. No håper han at kunnskapen og ferdigheitene skal hjelpe han å få orden på livet etter enda soning.

Veks på meistringskjensle

– Elevane veks veldig på den meistringskjensla dei får på kurset. Det er god medisin for folk med mange skolenederlag bak seg, seier rådgivar Roy Høgberget ved skolen på Ullersmo.

Godt samarbeid mellom skole og arbeidsdrift

– Kurset har eit nyttig innhald som vil gjere dei innsette betre førebudd på livet etter soninga. Prosjektet har også stor relevans, fordi alle fengsel har gonggutar. Dette er også eit godt eksempel på samarbeid mellom skole og arbeidsdrift i fengsel, seier Valborg Byholt, seniorrådgivar i Kompetanse Noreg.