Norskprøve

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve – her får du vite alt du trenger for å melde deg opp og ta norskprøven.

Resultat sommer

Har du ikke fått prøvebevis i posten eller resultat på e-post, ta kontakt med prøvestedet ditt for å få informasjon. Sjekk om de har korrekt adresse.

Prøveperiode vinter

26. november–6. desember (mer om påmelding og klage).

Melde seg på prøven

Påmelding åpner 29. oktober klokka 09.00 og er åpen til 2. november.

Resultat blir sendt ut mellom 10. januar og 17. januar 2019.

Informasjon til deg som skal søke/har søkt om permanent opphold eller statsborgerskap og ble berørt av sommerproblemene

Prøvene i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerskap er viktige når du skal søke om permanent opphold og norsk statsborgerskap. Etter de tekniske problemene med prøvene i sommer, er det noen som ikke har fått tatt prøvene de trenger for å søke. De fleste som ikke fikk tatt prøver i sommerens prøveperiode ønsket å ta norskprøven. Nedenfor kan du lese hva du kan gjøre hvis du har søkt eller tenkt å søke om permanent opphold eller statsborgerskap, og ikke fikk tatt prøvene du trenger.

1. Hvis du har søkt om permanent opphold eller statsborgerskap, men oppfyller ikke kravet til prøver

Hvis du allerede har søkt om permanent opphold og ikke fikk tatt prøven(-e) eller ikke oppnådde nivået du trenger, kan du få avslag på søknaden. Får du avslag på søknad om permanent opphold, vil du kunne få fornyet din midlertidige oppholdstillatelse dersom du fremdeles fyller vilkårene for tillatelsen din. Du må vente med å søke om permanent oppholdstillatelse på nytt til du har fått prøveresultatene du trenger.

Har du søkt om norsk statsborgerskap, og ikke fikk tatt prøven(-e) du trenger, kan du få avslag på søknaden. Du kan ta prøven(-e) i neste prøveperiode, og vente med å søke om statsborgerskap på nytt til du har prøveresultatene du trenger.

Husk at du skriver under på en sjekkliste som sier at du har lagt ved dokumentasjon på norskopplæring og prøver når du søker om permanent opphold og norsk statsborgerskap. Derfor bør du ikke søke før du har dokumentert alle kravene. Dersom UDI allikevel venter med å behandle søknaden din til du har tatt prøven, kan du melde deg opp til ny prøve og ettersende prøvebeviset.

2. Hvis du skal søke om permanent opphold eller statsborgerskap, men ikke oppfyller kravet til prøver

Hvis du har tenkt å søke om permanent opphold og statsborgerskap, men ikke fikk gjennomført prøven(-e) du trenger i sommer, er det lurt å vente med å søke. Du kan melde deg på norskprøven i neste prøveperiode i november/desember.

Hvis din midlertidige oppholdstillatelse går ut før du har gjennomført prøvene, har du mulighet til å søke om ny midlertidig oppholdstillatelse. Når du har prøveresultatene du trenger, kan du søke om permanent opphold.

Viktig: Neste prøveperiode for norskprøven er 26. november til 6. desember 2018. Resultatene får du mellom 10. og 17. januar 2019. Statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven er det kommunen som bestemmer når du kan ta.

Kompetanse Norge har informert Utlendingsdirektoratet (UDI), Politiet og Samordna opptak om problemene vi hadde med sommerens prøver. Vi kan ikke bestemme hvordan de forholder seg til problemene.

Har du spørsmål om vilkårene for permanent opphold eller norsk statsborgerskap ber vi deg kontakte UDI. Har du spørsmål om de ulike prøvene eller prøvegjennomføring, ber vi deg kontakte Kompetanse Norge eller prøvestedet ditt.

Til deg som ikke fikk tatt utsatt Norskprøve og som har søkt høyere utdanning

Fikk du ikke gjennomført den utsatte prøven i norsk og har søkt opptak til høyere utdanning for studieåret 2018/2019, kan du likevel bli vurdert for opptak hvis du kan dokumentere at du måtte dra ut av landet og ikke kunne møte til ny prøve.

Når norskprøven ble avlyst i uke 22, og ny prøveperiode ble satt opp fra 5. til og med 12. juni, var det noen kandidater som ikke fikk tatt prøven, fordi de ikke hadde mulighet til å møte opp på nytt prøvetidspunkt. Det er flere som har søkt om studieplass via Samordna opptak og er avhengig av å dokumentere B2 på alle delprøver for å få studieplass.

Fordi utsettelsen av norskprøven er utenfor kandidatenes kontroll har Kunnskapsdepartementet bedt universiteter og høgskoler om å vurdere søknader til kandidater som ikke fikk tatt en prøve i sommer, som om de har oppnådd B2 på alle delprøvene. For å bli vurdert må kandidaten sende inn dokumentasjon på at de er meldt opp til en prøve i uke 22, og at de ikke kunne møte på prøvetidspunktet, samt en begrunnelse.

Dokumentasjon på dette kan være innkallingsbrev eller bekreftelse på påmelding til prøve fra privatistportalen. Du må i tillegg dokumentere hvorfor du ikke kunne møte på den nye, utsatte prøven. Du må kunne dokumentere dette med flybilletter eller annen dokumentasjon der det går klart fram at du ikke hadde mulighet til å være i Norge på tidspunktet for den utsatte prøven. Du skal sende denne dokumentasjonen til prøvestedet ditt.
Universiteter, høgskoler og Samordna opptak kan kontakte Kompetanse Norge for å få bekreftelse på at søkeren var påmeldt prøven i uke 22 og ikke møtte til den utsatte prøven i uke 23 eller 24.

For å beholde studieplassen må du gjennomføre og oppnå B2 på alle delprøvene i Norsk som gjennomføres i november/desember 2018.

Resultatene fra prøven vil være klare mellom 10.–17. januar 2019. Dersom du ikke gjennomfører eller oppnår nivå B2, mister du studieplassen din.

Instruks fra Kunnskapsdepartementet: Opptak til høyere utdanning for studieåret 2018/2019 Norskprøven på B2-nivå i regi av Kompetanse Norge (pdf)

Finn ut dato for påmelding, prøvetid, prøvebevis og klagefrist:

Viktige datoer for norskprøver:

  Norskprøve 2018 vår og sommer
NY: 5. juni–12. juni

Prøveperiode (sommer)

20. juni–27. juni (resultat norskprøve)

Prøvebevis (sommer) blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

Innen 18. juli

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve sommer)

 

Viktige datoer Norskprøve vinter (2018/2019)
29. oktober–2. november Påmelding for norskprøven åpner kl. 09:00
26. november–6. desember Prøveperiode
10. januar 2019–17. januar 2019 Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post
11. februar 2019

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vinter)

Meld deg på prøven

Påmelding for norskprøven (sommer) er stengt.

Neste påmelding (norskprøven vinter) åpner klokka 09.00, 29. oktober, og stenger klokka 15.00, 2. november.

I mange kommuner er det begrenset hvor mange kandidater som får plass på prøven. Det er derfor lurt å melde seg på tidlig i påmeldingsperioden. Noen prøvesteder arrangerer prøven kun for innbyggere i egen kommune.

Prøven blir arrangert i alle fylker. Påmelding til prøven er bindende. Du kan ikke melde deg på til norskprøven flere ganger i samme prøveperiode. Du kan ikke melde deg på når påmeldingen til prøven er stengt.

Hvem kan melde seg på prøven?

Alle som ønsker det, kan melde seg på prøven. Avsluttende prøve i norsk består av fire delprøver. Leseprøven, lytteprøven, muntlig prøve og prøve i skriftlig fremstilling. Du velger selv hvilke delprøver du vil ta.

Hvis du har rett til gratis opplæring i norsk, har du rett til å ta alle delprøvene gratis én gang. Du må kontakte voksenopplæringssenteret der du bor så tidlig som mulig før prøven for å melde deg på gratis prøve. Du skal ikke melde deg opp som privatist i privatistportalen.

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i norsk, eller du har tatt prøven før, må du betale en prøveavgift for å ta prøven. Hvis du skal betale selv, må du melde deg opp til prøven ved å gå inn på privatistportalen, som er tilgjengelig når oppmeldingen er åpen. Se tabellen øverst på siden for når påmelding for privatister starter.

Hvis du lurer på om det er obligatorisk for deg å ta prøven, kan du lese mer om tider, prøver og fritak på IMDi sine nettsider.

Hvis du lurer på om du har rett til gratis norskopplæring, kan du lese mer om rett og plikt på IMDi sine nettsider.

Påmelding til deler av prøven

Du kan velge om du vil melde deg på til både muntlig og skriftlig norskprøve samtidig, eller bare til én av dem.

Påmelding til ny prøve før du har fått svar på klage

Hvis du har klaget på resultatet på skriftlig framstilling og venter på svar, må du selv bestemme om du vil melde deg opp til ny prøve. Hvis du får et bedre resultat fra klagebehandlingen etter at du har meldt deg opp til ny prøve, vil du ikke få prøveavgiften for den nye påmeldingen tilbake.

Når påmeldingen er åpen, så vil du se hva prøven koster på prøvestedet. Det er hver enkelt kommune som bestemmer hva prøven skal koste.

Hvis du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk, kan du ta prøven gratis én gang. Hvis du ikke har rett til gratis opplæring, må du betale for prøven. Du må også betale prøveavgift hvis du tar prøve eller delprøve på nytt. Les mer om dette under «oppmelding».

Tilrettelegging av prøven

Lokal tilpasning av prøven

Du kan justere lyd på høretelefonene og skriftstørrelse i prøven på datamaskinen du bruker på prøvestedet. Dette trenger du ikke å søke om på forhånd. Du kan bruke eksempelprøvene for å finne ut hvordan dette virker.

Særskilt tilrettelegging av prøven

Hvis du har behov for tilrettelegging av prøven, kan du søke kommunen om dette. Du må kontakte prøvestedet ditt senest tre virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven, eller at du får ta muntlig prøve uten medkandidat. Kommunen kan hjelpe deg dersom du ønsker å søke om særskilt tilrettelegging av prøven. Se prøvereglementet punkt 3.5 for mer informasjon.

Behov for en annen prøve

Hvis du har en syns- eller hørselshemming som gjør at du ikke kan ta den vanlige prøven, kan du søke om å få ta en tilrettelagt prøve for synshemmede eller tegnspråkbrukere.

Prøve for synshemmede kandidater

Hvis du er blind eller sterkt synshemmet og ønsker å ta en prøve for synshemmede, må du søke om særskilt tilrettelegging av prøven til kommunen. Du må også ta kontakt med Kompetanse Norge på e-post tilrettelegging@kompetansenorge.no innen fristen for privatistoppmelding. Kompetanse Norge vil ta kontakt med deg for å finne ut hva slags prøve og tilrettelegging du har behov for.

Prøve for tegnspråkbrukere

Hvis du ønsker å ta prøver for tegnspråkbrukere, må du søke om særskilt tilrettelegging av prøven til kommunen. Du må også ta kontakt med Kompetanse Norge på e-post tilrettelegging@kompetansenorge.no innen fristen for privatistoppmelding.

Se «Prøve for tegnspråkbrukere» for mer informasjon og eksempelprøver.

 

Nivåene i prøven

Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Du kan få hjelp til å velge nivå.

 • Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1
 • Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
 • Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3
 • Nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning.

Ett av kravene for opptak til høyere utdanning i Norge er dokumenterte ferdigheter i norsk på nivå B2.

Om prøven

Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve.

Den skriftlige prøven har tre deler:

 • lytteprøve (25–50 minutter)
 • leseprøve (75 minutter)
 • skriveprøve (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)

Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Vurderingsskjema – skriftlig (bokmål, pdf)

Vurderingsskjema – muntlig (bokmål, pdf)

Delprøvene i lytt og les er adaptive. Det betyr at oppgavene på prøvene tilpasser seg det språklige nivået du er på. Antallet oppgaver du får vil variere ut fra svarene du gir. Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver får du. I tillegg vil delprøven i lytting bli lenger jo flere riktige svar du får.

Se eksempelsvar – skriftlig (pdf).

Den muntlige prøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Se på eksempeloppgaver for muntlig prøve (pdf) for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Prøvedato og innkalling til prøve

Se tabellen øverst på siden for å finne ut når neste mulighet til å melde deg på prøven er.

Du vil få innkallingsbrev fra prøvestedet senest to uker før du skal ta prøven. I brevet står det informasjon om dato, klokkeslett og sted du skal møte til prøven. Det er vanlig at skriftlig prøve og muntlig prøve gjennomføres på to forskjellige datoer.

Hvis du har spørsmål om prøvedatoen din, må du kontakte prøvestedet.

Øve til norskprøven

Øve til prøven

Du kan bruke eksempeloppgaver for å øve:

Eksempeloppgaver skriftlig prøve

Eksempeloppgaver muntlig prøve (pdf)

Det fins mange nettressurser du kan bruke til å øve deg i norsk:

Gratis ressurser for norskopplæring

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som fusk. Eksempler på fusk kan være

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler og mobiltelefon
 • bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at

 • du blir bortvist fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden (dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve)
 • du må vente til neste gjennomføring før du kan ta prøven på nytt
 • du må betale prøveavgift når du skal ta prøven neste gang

Ditt arbeid under delprøve i skriftlig framstilling (norskprøven) vil bli loggført.

Fusk kan bli avdekket under prøven, etter prøven eller under sensurering av besvarelser.

Hvis du blir tatt eller mistenkt for å fuske, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen.

Plagiat

Tekstene du skriver på delprøven i skriftlig framstilling (norskprøven) skal være ditt eget arbeid. Kopiering og plagiat er ikke tillatt. Hvis du har brukt hele eller deler av andre sine tekster (for eksempel fra Internett, lærebøker eller fra medelever) og presentert det som eget arbeid, blir dette vurdert som plagiat, og du får ikke en vurdering av delprøven.

Forfalskning av prøvebevis

Forfalskning av prøvebevis er regnet som dokumentforfalskning og blir politianmeldt.

Resultat og prøvebevis

Prøvebevis kommer i posten

 • Hvis du har spørsmål om prøvebeviset, må du ta kontakt med prøvestedet.
 • Husk å skrive riktig adresse når du melder deg på prøven.
 • Du får ikke vite resultatene dine før du får prøvebeviset.

Hvilket resultat kan jeg få, og når kommer prøvebeviset?

PrøveMulige resultaterPrøvebevis kommer i posten etter cirka:
Norskprøven*
 • Ikke nok grunnlag for vurdering
 • Under A1
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
6–8 uker etter at du har tatt prøven
Samfunnskunnskapsprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått
2–4 uker etter at du har tatt prøven
Statsborgerprøven
 • Bestått
 • Ikke bestått
2–4 uker etter at du har tatt prøven

*På norskprøven kan du få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet du har fått som står på prøvebeviset.

Husk å ta vare på prøvebeviset ditt!

Trenger du nytt prøvebevis?

Hvis du tok en prøve etter mars 2014, må du kontakte prøvestedet og be om kopi av prøvebeviset.

Hvis du tok en prøve før mars 2014, kan du sende en e-post til postmottak@kompetansenorge.no for å få bekreftelse på resultatet ditt. Du får svar innen tre uker. Vi har dessverre ikke mulighet til å sende ut nytt prøvebevis.

E-posten må inneholde:

 • navn (Alle navn som er registrert i Folkeregisteret. Hvis du har endret navn, må du legge ved dokumentasjon fra Folkeregisteret.)
 • adresse (som i Folkeregisteret)
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • fødselsdato (bare datoen, ikke send hele fødselsnummeret ditt)
 • hvilken prøve du tok (Norskprøve 2 eller Norskprøve 3)
 • når tok du prøven (årstall)
 • hvor du tok prøven

Klage på gjennomføring

Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet.

Klagefrist: tre uker etter at du tok prøven

Klage på resultatet

Du kan bare klage på resultatet på delprøve i skriftlig framstilling. Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat. Du kan ikke klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve.

Klagefrist: tre uker etter at du fikk prøveresultatet

Klagefristen for norskprøven (sommer) er dessverre ute (18. juli)

Hvis klagen inneholder sensitive eller fortrolige opplysninger, må du sende skriftlig klage per post i stedet for å bruke klageskjemaet. Send klagen til:

Kompetanse Norge
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Klagen må inneholde:

 • kandidatnummer
 • fullt navn
 • adresse
 • fødselsdato
 • e-post
 • telefonnummer
 • hvilken prøve kandidaten har tatt
 • prøvested
 • begrunnelse for klage

Påmelding til ny prøve før du har fått svar på klage

Hvis du har klaget på resultatet på skriftlig framstilling og venter på svar, må du selv bestemme om du vil melde deg opp til ny prøve. Hvis du får et bedre resultat fra klagebehandlingen etter at du har meldt deg opp til ny prøve, vil du ikke få prøveavgiften for den nye påmeldingen tilbake.