Kompetanseløftet (FVO)

Kompetanseløftet skal bidra til at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet.

Kompetanse Norge har fått i oppdrag å sette i gang forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå fram til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO). Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav. Nye modulstrukturerte læreplaner er utarbeidet, og disse prøves ut i et forsøk med varighet på tre år fra 1. august 2017.

I forbindelse med modulstrukturert opplæring skal det også utvikles kartleggingsverktøy og e-læringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Kartlegging og e-læring i lesing ferdigstilles i 2018. Kartleggingsprøven og e-læringstjenesten skal støtte deltakeren på veien mot fullført forberedende voksenopplæring.

Bakgrunn for prosjektet

For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen som mål å gi voksne den utdanningen de trenger, ved hjelp av kartlegging av grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for.».

Modulstrukturerte læreplaner

Struktur og inndeling i moduler, inkludert vurdering og dokumentasjon

 

Kompetansebevis utstedes for hver fullførte modul.

 • Det utstedes vitnemål når fagene norsk for språklige minoriteter/norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk er fullført i modul 4.
 • Det er eksamen i fagene. Forsøkslæreplanene beskriver eksamensordningen i hvert enkelt fag. Kompetanse Norge utvikler sentralt gitt skriftlig eksamen for FVO. 

Nye forsøkslæreplaner for forberedende voksenopplæring (FVO)

Disse læreplanene skal bare brukes av opplæringssteder som har fått innvilget forsøk med modulstrukturerte læreplaner (FVO).

Vurderingsveiledere for modul 1 og 2 (FVO)

Kompetanse Norge har i samarbeid med lærere fra noen av forsøksskolene utarbeidet vurderingsveiledere til bruk i sluttvurderingen etter modulstrukturerte læreplaner i modul 1 og 2.

Du finner vurderingsveilederne her (siden er beskyttet med passord som skal være tilsendt til de som skal ha tilgang)

Forsøk

Høsten 2017 startet forsøk med modulstrukturerte læreplaner på 28 skoler og voksenopplæringssentre, fordelt på ti fylker. Deltakere fra nærmere 50 kommuner inngår i forsøket.

I utvelgelsen av forsøkssteder ble det lagt vekt på å sikre god demografisk og geografisk spredning i tillegg til faglige kriterier.

Følgende skoler/voksenopplæringssentre deltar i forsøket:

Akershus

 • Asker voksenopplæring
 • Oppegård kvalifiseringssenter
 • Skedsmo voksenopplæringssenter
 • Ski voksenopplæring

Aust-Agder

 • Arendal voksenopplæring

Oppland

 • Gjøvik læringssenter
 • Søndre land voksenopplæring
 • Østre Toten læringssenter

Oslo

 • Helsfyr voksenopplæring
 • Hersleb videregående skole
 • Holtet videregående skole

Nord-Trøndelag

 • Levanger voksenopplæring
 • Møllegata voksenopplæring
 • Namsos opplæringssenter
 • Nærøy voksenopplæring
 • Vikna voksenopplæring

Rogaland

 • Breidablik læringssenter
 • Bryne kompetansesenter
 • Eigersund voksenopplæringssenter
 • Johannes læringssenter
 • Ryfylke læringssenter
 • Sandnes læringssenter

Sør-Trøndelag

 • Enhet for voksenopplæring (EVO), Trondheim

Troms

 • Voksenopplæringa i Tromsø

Vest-Agder

 • Kvinesdal voksenopplæring
 • Voksenopplæringa i Mandal

Østfold

 • Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)
 • Norsksenteret, Sarpsborg

Senere i forsøksperioden vil tilbydere som gir opplæring i regi av Nav og opplæring innen kriminalomsorgen inviteres til å delta i forsøket.

Oppstartskonferanse 

Det ble arrangert en oppstartskonferanse for forsøket 31. mai og 1. juni. Temaet var forsøkslæreplaner og organisering av forsøk.

Se presentasjonene fra konferansen

Regionale samlinger

Det ble arrangert tre regionale samlinger i Stavanger, Trondheim og Oslo i februar og mars.

Presentasjoner dag 1

Innledning dag 1 - Yngvild Ziener Nilsen (PDF)

Effektiv lese- og skriveopplæring på tvers av fag - Stine Angvik (PDF)

Modulbasert grunnskoleopplæring og karrierelæring for voksne - Clare Seville (PDF)

Presentasjoner dag 2

Vurdering modul 1 og 2 - Yngvild Ziener Nilsen (PDF)

Utkast til veileder i vurdering modul 1 og 2 (PDF)

Oppsummering - Yngvild Ziener Nilsen (PDF)

Kartleggingsverktøy i lesing

Kompetanse Norge utvikler et kartleggingsverktøy i lesing som skal brukes i forberedende voksenopplæring.

Hensikten med prøven er å gi råd om innplassering av deltakere på én av fire moduler i fagene norsk for språklige minoriteter, norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk, samt å gi lærer og deltaker nyttig informasjon om deltakerens leseferdigheter. Kartleggingsprøven ferdigstilles høsten 2018.

Om pilotering av oppgavene

E-læring i lesing

I FVO vil deltakere få mulighet til å jobbe intensivt med den grunnleggende ferdigheten lesing i et nytt e-læringstilbud. E-læringen skal bygge på kompetansemålene i forsøkslæreplanene, og den tar for seg ferdigheten lesing i fag som inngår i FVO. Deltakere vil, gjennom kartleggingsprøven, få et individtilpasset e-læringsløp i lesing.

E-læringstilbudet skal fremme tilpasset voksenopplæring og fleksibilitet, og bidra til økt motivasjon og mestring i fagene. Lærere og innplasseringsansvarlige fra voksenopplæringssentre og andre aktuelle er involvert i prosjektet. E-læring i lesing skal ferdigstilles høsten 2018.

Demokurs

E-læringsprosjektet har laget et demokurs for lesing i samfunnsfag. Kurset inneholder 2-5 tekster og aktiviteter per modul og er en smakebit på e-læringskursene i lesing, som kommer til skolestart i august 2018. Kurset fungerer på alle enheter: mobil, nettbrett eller datamaskin. Vi oppfordrer alle til å prøve ut kurset og gi oss tilbakemeldinger. Vi oppfordrer også til å la deltakere prøve seg.

E-læringsprosjektet er i gang med å produsere demokurs også for fagene matematikk og norsk for minoritetsspråklige. Lenke til disse legges fortløpende inn på denne siden. For tilbakemelding, spørsmål eller kommentarer kan prosjektleder Eline Wigdel eller prosjektmedarbeider Helene Aarem kontaktes.